Шоковото вдигане на данъка за смет в пернишките села ще мине през публично обсъждане

Публично обсъждани във връзка с приемане на размера на таксата за битови отпадъци на територията на Община Перник ще се проведе на 14-ти декември. Срещата, на която може да присъства всеки гражданин е насрочена за 11:00ч. в зала „Панорама“. 

Припомняме, че общинското ръководство предприе рязко повишаване на данъка за смет по селата, като целта е той да се изравни с този в града. Причината е, че цената за битовите отпадъци не е актуализирана дълго време, а сумата, която плащат за извозване на сметта по селата е нищожно малка за сметка на тази, която заплаща един апартамент в града.

Още по темата вижте: ОТ ДОГОДИНА: Вдигат данък смет на селските къщи в Перник 10 пъти

От Община Перник публикуваха покана за публичното обсъждане: 

Във връзка с предстоящо приемане на „План-сметка за разходите през 2021г., необходими за предоставяне на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистота на териториите за обществено ползване в Община Перник“ от Общински съвет – перник, Кмета на Община Перник кани всички заинтересовани лица да присъстват на организираното обществено обсъждане, което ще се проведе на 14.12.2020г./понеделник/ от 11:00ч. в Зала „Панорама“, находяща се в гр.Перник,
пл.Св.Иван Рилски, №1В.

Общественото обсъждане се организира с цел физическите и юридическите лица да получат актуална информация за необходимите разходи по поддържането на чистотата на територията на Община Перник за 2021г. и да предоставят своето мнение, предложения или становища по предложената от Община Перник План-сметка и предложеното изменение на размера на ТБО
за 2021г., въз основа на които Общински съвет Перник да вземе решение.

Предлаганата План-сметка включва планираните разходи за битови отпадъци през 2021 г. за гр. Перник и всички населени места от Община Перник. Същата включва необходимите разходи по дейности за услугите по 62, от ЗМДТ, както следва:

1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по Закона за управление на отпадъците;

2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци;

3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образувания в общината, предназначени за обществено ползване.

Икономическата обосновка на План-сметката за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и поддържане чистота на териториите за обществено ползване и размера на ТБО са разработени съгласно действащата нормативна уредба.

На заинтересованите лица и техните организации се осигурява право на достъп до цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт във всеки работен ден от 08ч. до 17ч. в сградата на Община Перник, входа на деловодството, гише № 7 на дирекция МДТ.

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.3, т.2 от ЗМДТ мнения, становища и предложения могат да се подават до 17:00ч. на 13.12.2020г. на официалния имейл адрес на Община Перник – [email protected] или до 17:00ч. на 11.12.2020г. в деловодството на Община Перник.

Запишете се във Viber групата на "За Перник", за да следите на телефона си директно най-спешните и важни новини за Перник!

">
Share Button

Коментари

коментара

Посетете водещата страница на: