Рекултивират депото за отпадъци в Перник

В ход са дейностите по рекултивацията на Депото за неопасни отпадъци в Перник, съобщиха от общината.

Вече се работи по предепонирането на отпадъците, както и доставката на водонепропускливия геотекстил. В рамките да проекта по рекултивация са предвидени дейности по изграждане на газоотвеждаща система, полагане на водонепропусклив слой геотекстил, изграждане на кладенци за контрол на подпочвени води, натрупване на земни маси, изграждане на ретензионен резервоар, полагане на рекултивиращ слой и биологична рекултивация, изграждане на система за мониторинг.

Ще бъдат изградени и кондезационни кладенци, вентилатор за извличане на биогаз и инсталацията за високотемпературно обезвреждане на биогаз.

Проектът за рекултивация на закритото депо за неопасни отпадъци ще елиминира рисковете за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от движението и разпространението на замърсяване на територията му и извън нея. Дейностите подпомагат подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда.

Рекултивацията на сметището има за цел максимално да ограничи неблагоприятното въздействие на натрупаните отпадъци върху околната среда.

Биологичната рекултивация, която ще се извършва след приключване на техническата включва работа по създаване на условия за затревяване на цялата площ на обекта.

Коментари

коментара