Първа копка: Започна изграждане на водопровод и канализация в Радомир

На 07.07. 2022 г. в град Радомир се проведе церемония „Първа копка“ по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ за Обособена позиция №2 „Реконструкция на водопроводната мрежа и разширение и реконструкция на канализационната мрежа на гр. Радомир /без кв. Върба/.

Проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ е на стойност 100 899 303.08 лв, от които собственото финансиране е в размер на 25 314 619.20 лв., а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 75 584 683,88 лв. и със срок на изпълнение 54 месеца.

Проектът се реализира с финансова подкрепа на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.

В резултат на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от “Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Перник“ към услугата „пречистване на отпадъчни води“ ще се присъединят към 2023 година 17 876 човека от агломерации Перник и Радомир. Предвижда се изграждане на тласкател и нова помпена станция, като свързаността ще достигне съответно 99,4% и 99,6% за двете агломерации. С цел постигане на съответствие с Директивата за отпадъчни води, ще се изг радят съоръжения за пречистване на азот и фос фор.

На събитието присъстваха представители на местната общност, областна и общинска администрация, медии.

Коментари

коментара