Близо 300 бежанци живеят в Перник, 10 деца вече учат в училище, 11 украинци искат да работят

Под председателството на областния управител Кирил Стоев се проведе заседание на Оперативната координационна група на област Перник.

На срещата присъстваха представители на Областна администрация – Перник, ОДМВР Перник, отдел „Миграция“, РЗИ, РУО, ГПУ Трън, ТД-НС Перник, представители на общините Перник, Трън, Радомир, Ковачевци, Брезник и Земен, директорите на „Бюро по труда“ Перник, ОДБХ и ОС на БЧК Перник.

Участниците в заседанието дадоха своите отчети по отношение на дейността по прием, подкрепа и пребиваване на украински граждани на територията на област Перник.

„Както е известно на всички на 24 февруари 2022 г. започна военен конфликт между Русия и Украйна.

В резултат на това настъпиха и ще продължават да настъпват сериозни промени във военнополитическата, икономическа, социалната и останалите сфери от живота, не само на българските граждани, но на всички жители в Европа и останалите държави от съвременния свят. Съвсем естествено тези промени предизвикаха негативни процеси в почти всички аспекти на обществено- икономическата ситуация в държавата“, сподели областният управител Кирил Стоев.

Той добави още, че за много кратък период от време на наша територия са навлезли десетки хиляди бягащи от зоните на конфликта украински граждани, което от своя страна е наложило правителството да предприеме спешни мерки за настаняване, изхранване и цялостно осигуряване нуждите на тези хора.

В тази връзка със заповед № РД – 37/15.03.2022 г. на областния управител на област Перник е сформирана Оперативна координационна група в област Перник.

На практика имаме лица потърсили временна закрила на територията, на почти всички общини в областта и мога да заявя, че получихме необходимото съдействие от общинските власти по решаване на проблеми възникнали по места“, добави още Стоев.

Основният проблем, с който се сблъскахме, бе отказът на някои места за настаняване, които предварително бяха заявили готовност да приемат хора, но когато се наложи да настаним лица, потърсили закрила, започнаха да отказват, изтъквайки различни причини. Това наложи за търсим спешно алтернативи, но успяхме да се справим с това предизвикателство“, заяви Кирил Стоев.

Към настоящия момент, по данни на ОДМВР- Перник, адресно регистрирани на територията на областта са 293 украински граждани, от които 136 деца. От тях през Областния център за прием и подкрепа са преминали 135 граждани на Украйна, на които са съставени анкетни карти и са включени в Областния регистър за подпомагане.

В Дирекции „Социално подпомагане“ на територията на област Перник през месец април 2022 г. са отпуснати и получени помощи по реда на чл.16 от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/ от 94 лица и/или семейства – украински граждани. Размерът на отпусната помощ е – 375,00 лв.

От 01.05.2022 г. до настоящия момент в Дирекции „Социално подпомагане“ от област Перник има подадени 13 бр. заявления-декларации от украински граждани за отпускане на еднократна помощ.

В различните кампании, организирани от или съвместно с БЧК, на територията на област Перник са подпомогнати 103 украински граждани. В Националната кампания на МОН и БЧК “Деца помагат на деца” с дарения са се включили 25 училища от област Перник. В РУО са подадени до момента 10 заявления за постъпване в детски и учебни заведения в Перник, Радомир и Ковачевци. Всички деца са приети и се адаптират добре в новата среда, сподели началникът на РУО-Перник, Ваня Коконова.

В дирекция „Бюро по труда“ – Перник са организирани срещи на работодатели с 35 украински жители, от които 11 души са заявили желание за започване на работа.

В рамките на заседанието бяха обсъдени предстоящи съвместни дейности между институциите за прием и подпомагане на граждани, потърсили закрила от войната в Украйна.

Коментари

коментара