Ясен Кацаров, директор на Топлофикация Перник: Изпълняваме поетите екологични ангажименти

Изпълняваме поетите екологични ангажименти, категоричен е директорът на Топлофикация Перник Ясен Кацаров, под чието ръководство пернишкото топлопреносно дружество пое по пътя към екологично развитие. 

-Уважаеми г-н Кацаров, вече година заемате поста на директор на „Топлофикация Перник“. Бихте ли ни представили себе си и предприятието?

-„Топлофикация Перник“ с основен топлоизточник ТЕЦ „Република“ е една от първите топлоцентрали в България като продължава и до днес да е едно от водещите предприятия в Югозападния въглищен регион. Дружеството осигурява работа и поминък на стотици енергетици. Ако трябва да се върна назад във времето, строителството на ТЕЦ „Република“ започва през 1949 г. Пусната е в експлоатация на 17.12.1951 г. с парогенератор №2 и турбогенератор №2, а четири месеца по-късно – и парогенератор №1 и турбогенератор №1. Предприятието осигурява комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия за нуждите на промишлеността и битовите клиенти в Перник.
Поех поста на директор на „Топлофикация Перник“ през октомври 2020 г. По образование съм еколог и целият ми трудов стаж е преминал в предприятието. Дълги години съм работил върху перспективите за развитие на Пернишкото топлофикационно дружество, които са насочени главно към модернизирането на централата, съгласно високите екологични изисквания, които поставя Европейският съюз. За мен лично тази позиция е голямо признание и доверие. „Топлофикация Перник“ има установени високи стандарти за работа и важен приоритет за мен е да ги запазим и развием.

– Кои са стратегическите проекти, върху които работите в момента?

– Голямата инвестиция, върху която работим през последните две години е производството на енергия от природен газ. Това е стратегически проект, с който ще осигурим на крайните клиенти още по-екологично отопление и ще подпомогнем мисията на местното управление в опазването на околната среда. Като заех поста на директор, вече бяха закупени новите, модерни газови когенератори. С пълна мобилизация и непрекъсната ежедневна работа на целия екип на топлофикацията проектът е почти завършен. По план мощностите ще бъдат включени в експлоатация следващата година. Те ще работят целогодишно. Въглищата, които са основното ни гориво към този момент, ще използваме само по време на отоплителния сезон.
Въвеждането на технологията е част от трансформацията на „Топлофикация Перник“, свързана с намаляване на емисиите през следващите години. Производството на енергия от природен газ ще доведе до намаляване на въздействието върху околната среда и до повишаване на сигурността на производството на топлоенергия. Придобивайки огромен опит от този проект, ние се фокусираме върху това да продължаваме да инвестираме в бъдещи екологични проекти, както и в утвърдени европейски практики за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

– Какви конкретни мерки в областта на екологията са заложени в политиката на „Топлофикация Перник“?

– В последните години в Европа се въвеждат все по-строги екологични стандарти за намаляване на въглеродния отпечатък. Това налага създаването на по-добър баланс между корпоративната политика на предприятието, защитата на околната среда и социално-обществената отговорност. Нашият фокус е устойчивото развитие на централата и производство на чиста енергия за крайния потребител. Също така ние сме съпричастни към мисията на местната власт за подобряване на качеството на въздуха в Перник и опазването на природните богатства.
Ние сме се фокусирали върху няколко основни и ключови приоритета. Най-важният, от които е поетапното премахване на въглищата при производствената дейност и използването на алтернативни горива като възобновяемите енергийни източници и природен газ. От години освен твърди изкопаеми горива, ние започнахме да внедряваме в горивния микс и биомаса, именно като суровина, причисляваща се към възобновяемите енергийни източници. Нашите анализи сочат, че с добавянето на биогорива, ще намалим значително въглеродните емисии. Смятам, че и с включването в работен режим на трите газови когенератори ще извървим успешно нашия път към минимизирането на въглеродния отпечатък.
Ние винаги сме се стремили към открита и прозрачна комуникация както с гражданите, така и с институциите. От години на територията на Перник има видеонаблюдение върху производствената дейност на предприятията, част от които е и Топлофикацията. По този начин институциите и гражданите могат да се информират за дейността ни седем дни в седмицата, двадесет и четири часа. С оглед свеждане до минимум на екологичните рискове и осигуряване на качествено топлоподаване, през летните месеци правим обстоен оглед на инсталациите ни и извършваме профилактика и ремонтни дейности на съоръженията, топлопреносната мрежа и абонатните станции.
Ние имаме модерни електрофилтри и сероочистваща система. Те отговарят на европейските изисквания и благодарение на тях не се позволява наднорменото отделяне на фините прахови частици и серни оксиди.

– Какви ще бъдат приоритетите Ви в плановете за развитие на „Топлофикация Перник“?

– Амбициозните цели на ЕС за намаляване на вредните емисиите с най-малко 55% до 2030 г., ни задължава да редуцираме използваните въглища. За да отговорим на високите европейски изисквания и за да трансформираме изцяло предприятието ще продължаваме да инвестираме в екологични проекти. Чрез тяхното реализиране ще успеем да заменим твърдите изкопаеми горива и да модернизираме дружеството. Ние осъществяваме трансформацията на „Топлофикация Перник“, като преминаването на производство на енергия от природен газ и биогорива. Усилията ни ще бъдат насочени, за да успеем да изминем дългият път, които ни предстои.
В краткосрочен и средносрочен план сме заложили осъществяване на ремонтната програма. Подобренията на мощностите и топлопреносната мрежа осигуряват по-качествено топлоподаване през зимата. По този начин намаляваме възможността от възникване на големи аварии през активния отоплителен сезон.

Вярвам, че с положените усилия на целия екип, ще имаме един успешен отоплителен сезон и ще успеем да постигнем амбициозните цели, които си поставяме занапред.

Коментари

коментара