Общинските съветници от ГЕРБ-Перник подкрепиха проекта отдаване на сградата на ПТГ „Юрий Гагарин“-гр. Перник за учебна база за Специализираното висше училище по обществено здраве

Общинските съветници от ПП ГЕРБ-Перник подкрепиха включената в дневния ред на заседанието  извънредна точка за безвъзмездно придобиване на собственост на сградата на ПТГ „Юрий Гагарин“-гр. Перник, по изпълнение на задължението, което  Община Перник е поела за осигуряване на учебна база за Специализираното висше училище по обществено  здраве. ОбС прие внесената от кмета на Общината д-р Вяра Церовска програма за управление на Община Перник 2015-2019 г.

Вяра Цервоска

След гласуване глава по глава ОбС-Перник прие с 21 гласа „за“ обобщеният проект  на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. По предложение на председателя на групата общински съветници от ПП ГЕРБ Румяна Гьорева, съгласно изискванията на нормативната уредба, наредбата беше номерирана като Наредба номер 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Гласувани и приети бяха становищата, обобщени от комисиите на ОбС. Работата  по комисии и прецизирането на главите продължи повече от един месец. Общинските съветници от ПП ГЕРБ успяха да защитят позициите си за еднокомпонентна такса в детските градини в размер от 40 лв. По предложение на общинския съветник Любомир Жотев ОбС прие  месечната такса не се заплаща, когато детето отсъства цял месец, и родителите предоставят  медицински документ.

110

С пълно мнозинство общинските съветници приеха докладна записка от кмета на Община Перник д-р Вяра Церовска относно кандидатстване на Община Перник с проектопредложение за подобряване на градската среда в град Перник.

108

Коментари

коментара