На заключителна пресконференция по проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“ бяха представени постигнатите резултати за младежката общност на града

На 24 Април 2024 г. в 14:00 часа в Заседателната зала на Минна дирекция се проведе заключителна пресконференция по проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от ФМЕИП 2014-2021 г., по която Община Перник е бенефициент.

Събитието бе официално открито от Стефан Кръстев – зам.-кмет на Община Перник и ръководител на проекта. Той подчерта значимостта на постигнатите резултати за младежката общност на града и пожела успехи в бъдещите начинания.

Реализираните дейности на Международен младежки център-Перник бяха представени от Радост Раданова, директор на Центъра. Тя сподели: „Младите хора на Перник вече имат своя дом, където заедно да творим чудеса“. Г-жа Раданова изказа специални благодарности на програмния оператор, на Община Перник и на екипа по проекта за подкрепата и доброто сътрудничество и си пожела време и възможности за много добри дела и младежки инициативи.

На пресконференцията бе представен интерактивен филм за изпълнените дейности на Международен младежки център-Перник. Сред тях са младежките обмени в страната, Международен младежки обмен с участието на младежи от Норвегия, Сърбия и България, Международна конференция с участието на младежки работници и представители на младежки организации и институции от Норвегия, Сърбия, Португалия, Италия, Румъния и България, редица обучения в страната и чужбина, доброволчество, клубни дейности и др.

Какво постигнахме – обхванати са повече от 3200 уникални участници, от които над 2650 са младежи на възраст 15-29 години. Общият брой на участниците в дейности до момента е 5850.

Повече информация за дейностите на ММЦ – Перник, можете да научите на: https://iyc.pernik.bg/
FB: https://www.facebook.com/IYCPernik/, Insta: iycpernik.

За контакти: ел. поща: [email protected], тел.:0884330464.

Този документ е създаден в изпълнение на Проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.