Мащабна кампания по безопасност на пътя стартира в училищата в Радомир

Стартира месец по безопасност на движението по пътищата под наслов „Аз съм тук! Пази живота!“. Кампанията се организира от Община Радомир, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, РУ–Радомир, Държавна агенция по безопасност на движение по пътищата и БЧК.

„Кампанията има няколко насоки, от една страна фокусираме вниманието на обществото по тази важна тема, от друга целим да образоваме, информираме и да проведем месец с ефективни дейности във всички училища на територията на Радомир. За първи път се включват толкова институции, които си подават ръка за партньорство и се надяваме да постигнем висока ефективност“, коментира кметът на общината Кирил Стоев.

„Основната цел на кампанията е да възпита социално-отговорна култура на поведение на пътя сред учениците като участници в движението. Тя играе важна роля в практическите умения, нравствените аспекти, формиращи се главно чрез подражание, личен опит, целенасочено обучение и тренировки. В програмата са включени учениците от 1 до 12 клас, като дейностите са съобразени с всяка една възрастова група“, сподели заместник – кметът и председател на МКБППМН Станислава Генадиева.

Обучението и възпитанието по безопасност на движение по пътищата в предучилищното и училищното образование е целенасочен, системен и непрекъснат процес за формиране на социални знания и умения, които са неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата и учениците по отношение на безопасността на движението по пътищата е актуална тема в гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и семейството.

Разбирането е, че детето е участник в движението от най-ранна детска възраст и като такъв следва да оформи представи, които да му позволяват да разпознава и разбира рисковете на пътя, така че да ги избягва.

Кампанията започна от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с обучение и практическа демонстрация по оказване на първа долекарска помощ за учениците от 6 и 7 клас.

Изготвената кампания е направена съобразно Общинска социално-превантивна програма на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Националната стратегия за БДП в Република България и плановете за действие към нея, съобщават от Община Радомир.