Бюджет 2017 със сериозни мерки: Намаляване на заплатите на съветниците с 20 процента, преструктуриране на персонала с 10 процента, преразглеждане на договорите, намаляване на телефонните разходи, строг контрол за уличното осветление

По инициатива на Община Перник се проведе обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. На обсъждането присъстваха кметът Вяра Церовска, председателят на ОбС Иво Савов, зам.кметовете Владислав Караилиев, Йордан Павлов и Денислав Захариев, общински съветници, представители на общински предприятия и журналисти.
При представянето на проектобюджета, д-р Церовска акцентира на предприетите мерки от страна на Общината за максимално намаляване на разходите по отделните пера на бюджета, в сравнение с предходни години. Основната цел, която си е поставила Общината с разработването на проекта за бюджет за 2017 г е финансово стабилизиране на местните приходи, намаляване на просрочените задължения, недопускане на рискове и висока събираемост на собствените приходи.
Предоставения проект на бюджет за 2017 г по агрегирани показатели е в размер на 50 383559 лв. Приходите и помощите са в размер на 23 949008 лв, които са планирани на базата на реална оценка и извършен анализ на събираемостта от предходните години от тях. Данъчните приходи в размер на 8 495800лв. В това число разчетени от стари данъчни вземания в размер на 1 957062 лв. По приходен параграф 13-01 данък върху недвижими имоти са разчетени средства в размер на 3 095000 лева, които включват събираемост на данъка за текущата година-78% от облога и събиране на стари просрочени вземания в размер на 687000 лева. По параграф-13-03- данък върху превозните средства са разчетени 3 500 000 лева за 2017г, които включват събираемост на данъка за текущата година 78% от облога и събиране на недобор в размер на 940 700 лева.
През 2016г събираемостта е по-висока за данъка върху превозните средства поради обменът на данни и съвместната ни работа с ДАИ за МПС, които са преминали на технически прегледи.Предприети мерки. Разписана е процедура за разпращане на уведомителни писма до длъжниците и последващо образуване на изпълнително производство спрямо избраните по определени критерии длъжници.
Разходите на Община Перник за 2017г са в размер на 50 383 559 лв. От тях държавни дейности 26 845431 лв. Местни дейности 22 737356 лв. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 800 772лв. При изготвянето на проекта е взето предвид увеличението на
минималната работна заплата от 1 януари 2017 г. В разходите за издръжка в проекта на бюджета е съобразен с поетите ангажименти по договори, план-графика за обслужване на просрочените задължения на общината.
Като мерки са предприети преразглеждане на всички договори, анализ по изпълнението на договори преди обявяване на обществената поръчка и идентифициране на слабите места, прецизиране на техническите задания и методиките за оценка на офертите с цел достигане на минимална цена при оптимално качество. Тоест- по-добри условия за общината спрямо предходни договаряния, стриктно спазване на системата за предварителен контрол и отчетност на действия по наемане на нови лица по граждански договори и преразглеждане на длъжностните характеристики на служителите с цел преразпределение на функциите в рамките на отделните структурни звена.
Намаляване с 20% на заплатите на Общинския съвет, преструктуриране с 10% на персонала и на разходите за персонал, прецизиране и приоритизиране на разходите за текущ контрол и външни услуги, за почистване и озеленяване и поемане на задължения само за неотложни мероприятия в тази насока.
Използване на по-добри преференции на различните оператори за провеждане на безплатни разговори по групи и преразглеждане на утвърдените лимити за телефонни разходи, горива, командировки, транспортни разходи и други .Стриктно спазване на системата за предварително одобряване на тези разходи.
Въвеждане на лимит за телефонни разговори, намаляване на разходите за телефонни услуги с 30% спрямо отчетените през 2015 и 2016 г. Намаляване на разходите за горива на МПС спрямо отчетените през 2016 г. Извършване на анализ на разходите за улично осветление в общината и населените места. Строг контрол от страна на кметовете при отчитането на показанията на измервателната апаратура и предложения за оптимизиране на времетраенето на уличното осветление съобразно със сезона на годината. Извършване на анализ и съпоставка на цените на електроенергията за отделните оператори и предприемане на мерки в случай на необходимост от смяна на доставчика на електроенергия.
С тези и други мерки Общината цели да намали максимално разходите, без това да се отрази върху качеството на обслужването на жителите на Перник и общината.

Коментари

коментара