Топлофикация Перник инвестира в увеличаване на природния газ, ще използват все по-малко въглища

Топлофикация Перник е депозирала поредното инвестиционно намерение до Директора на РИОСВ София, целящо подобряване на екологичните показатели на дружеството. Централата планира да инвестира допълнително в съоръжения за производство на енергия от природен газ.

Припомняме, че преди около 2 години Топлофикация Перник инвестира няколко милиона евро в 3 газови когенератори, чийто монтаж почти приключва. Според информация от директора на дружеството инж. Чавдар Стойнев се очаква новите съоръжения да влязат в експлоатация през есента.

Инвестициите в газови когенератори са част от стратегията на предприятието за по-зелено производство на енергия чрез постепенно премахване на въглищата като гориво, което ще доведедо намаляване на въглеродните емисии.

Според новото инвестиционно намерение Топлофикация Перник ще инвестира в още 2 газови когенератора, с чието пускане в експлоатация ще намали значително количеството използвани въглища.

„Причината за внедряване на нови по-екологични горива е не само в усилията на Европа за намаляване на въглеродните емисии, а и в наблюдаваната трайна тенденция за влошаване на качествата на използваните местни кафяви въглища. Експерти геолози, химици, сондьори, и маркшайдери установиха, че през годините съдържанието на пепели е увеличено, а калоричността е намаляла за сметка на себестойността на въглищата.“ обясни инж. Чавдар Стойнев директор на Топлофикация Перник.

По думите на инж. Стойнев модернизирането на предприятието чрез въвеждане на нови мощности за комбинирано производство на гореща вода, пара и електрическа енергия е от изключително значение за развитието, както и за запазване на заетостта в района.

„Реализацията на инвестиционното намерение ще доведе до значително подобряване на качеството на атмосферния въздух в Перник. Увеличаването на дела на природния газ за сметка на използваните въглища ще осигури чиста топлинна енергия за абонатите и недопускане на употребата на горива за битово отопление с нясен произход и качество. С редуцирането на количествата въглища ще се премахнат напълно замърсителите в продукта от горенето, ще се намалят генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс, емисииите на прах, серни оксиди, азотни оксиди и въглероден диоксид.“ каза инж. Чавдар Стойнев.

Коментари

коментара