Осем училища в Пернишко сменят директорите

Кадър: тв Кракра

Пет училища в Община Перник, две в Община Радомир и едно в Ковачевци си търсят нови директори. От всички кандидати до конкурсите за директори, само един от тях не е одобрен, поради неотговаряне на условията за длъжноста, разбра zaPernik.com. 

За 7-мо ОУ в Перник ще се борят трима кандидат-директори, за 11-то „Елин Пелин“ кандидатът е само един. За 13-то ОУ кандидатите са били четирима, като един от тях не е допуснат до конкурса. ОУ в село Крладница и ПГОТ „Иван Рилски“ в Перник също ще сменят директорите, като за тях има само по един кандидат за директор.

Същата е ситуацията и с ОУ „Христо Ботев“ и ПТГ „Юрий Гагарин“ в Община Радомир. Основното училище в село Калище също търси директор.

Ето съобщението разпространено от РУ Перник:

Допуска до конкурс следните кандидати:

I. Община Перник

1. VII ОУ „Г. С. Раковски“ – гр. Перник
Валерия Такева
Мила Благоева
Теменужка Михайлова

2. XI ОУ „Елин Пелин“ – гр. Перник
Светослава Благоева

4. XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник

Зорница Лечева
Валерия Такева
Илиан Кутев

4. ОУ „Св. Климент Охридски“ – село Кладница

Елеонора Генова

5. ПГОТ „Св. Иван Рилски“ – град Перник

Вяра Димитрова

II. Община Радомир

ОУ „Христо Ботев“ – село Гълъбник

Ирена Томова

2. ПГТ „Юрий Гагарин“ – град Радомир

Тереза Иванова

III. Община Ковачевци

1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – село Калище

Десислава Радославова

Недопуснати кандидати:

Борислав Величков – кандидат за директор на XIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр.
Перник

Основание за недопускане:
– Кандидатът не отговаря на изискванията на чл. 213, ал. 1 от Закон за
предучилищното и училищното образование и чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 от 22
юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти (Обн. ДВ. бр. 61 от 02.08.2019 г.) и чл. 7, ал.1, т.
3 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на
длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на
предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 52 от 05.07.2022 г.), а
имено: не притежава висше образование в съответното на длъжността
професионално направление съгласно Класификатора на областите на висшето
образование и професионалните направления и професионална квалификация,
необходима за изпълнението на нормата преподавателска работа съобразно
придобитото образование и професионална квалификация за заемане на длъжността
„директор“ за училището, за което кандидатства.
– Представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията на чл.
33, ал. 1 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие
на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и чл. 7, ал. 1, т. 2 от
Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността
„директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното
и училищното образование за придобито висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“.

Коментари

коментара