Част от Пернишко става защитена зона

Министерството на околната среда и водите предлага проект във връзка със Закона за биологичното разнообразие е за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна местността „Острица“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Червена могила, гр. Радомир, с. Старо село, с. Стефаново, с. Друган, община Радомир, област Перник, с. Студена, с. Боснек, с. Кралев дол, гр. Перник, община Перник, област Перник.

Местността е разположена на 44 294,964 дка. Целите на защитената зона са определени съобразно важността на защитената зона за постигане и поддържане на благоприятното природозащитно състояние на типовете
природни местообитания и видовете животни, които живеят там.

В тази връзка, след като бъде обявена за защитена зона „Острица“ се забранява провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващите пътища и трасета; движение на мотоциклети, ATV, UTV и бъгита извън съществуващите пътища в неурбанизирани територии; издаване на разрешения за строеж и всякакво строителство; търсене и проучване на полезни изкопаеми; превръщането на пасищата в земеделски земи и залесяване; премахване на дървета и други характеристики на ландшафта; употреба на пестициди и токсични вещества, органични утайки, торове; палене на стърнища; добив на дървесина; паша на домашни животни; изграждане на пътища и т.н.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими, се казва в съобщение на Министреството на околната среда и водите.

През месец септември подобно обявление бе публикувано и за още една защитена зона в пернишко – тази на планината „Любаш“. Тя е разположена в землищата на с. Кривонос, с. Ребро, община Брезник, област Перник, с. Велиново, с. Парамун, с. Филиповци, с. Мракетинци, с. Лялинци, община Трън, област Перник;

Коментари

коментара