Център „Равен старт“ предлага шест вида услуги в помощ на уязвими групи в Радомир

Център „Равен старт“ е обособен по проект на община Радомир и
предоставя различни видове социални услуги, извършвани от следните специалисти:

-юрист;
-трудотерапевт;
-психолог;
-социален работник;
-социално-здравен медиатор;
Педагог.

Услугите са с допълващ и надграждащ ефект към услугите на
съществуващите звена към общината така, че обхващат
минимум 30 потребители, включително и от малцинствата.

Специалистите са на разположение по график на следния адрес:
стара сграда на община Радомир с адрес: град Радомир, Младежки културно информационен център „Европа“, ет. 2

 Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи на територията на община Радомир“ договор № BG05M9OP001-2.018-0017-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Share Button

Коментари

коментара