33 населени места от общините Ковачевци и Перник ще имат възможност да се възползват от финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

Във финална фаза на изпълнение са дейностите по проект BG06RDNP001-19.610-0056-C02 „Помощ за подготвителни дейности на територията на общините Ковачевци и Перник“, Финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) по Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП).

През 2022 г. община Ковачевци, община Перник, физически и юридически лица и организации, работещи на територията на община Ковачевци и населените места от община Перник (без град Перник), учредиха СНЦ в обществена полза „МИГ Ковачевци – Перник“.

Територията обхваща 33 населени места, от които 10 в Община Ковачевци и 23 от Община Перник. Територията е хомогенна, със сходни географски характеристики и допълващи се природни, културни и икономически ресурси.

Целите на МИГ са свързани с подобряване на жизнената среда и условията на живот на местните общности, развитие на модели за добро управление и участие на заинтересованите страни, развитие на териториалната идентичност, повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес. Сред приоритетните цели са и въвеждане на иновации, насърчаване на устойчивата и качествена заетост и социално включване на уязвими и маргинализирани групи, съхраняване и опазване на околната среда и използване потенциала на културното наследство. Основна задача е и изработване и прилагане на Стратегия за местно развитие на територията по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и съдействие при реализирането на проекти по конкретни мерки, включени в нея.

Основните дейности по проекта бяха насочени към включване на местните общности в разработването и бъдещото прилагане на СВОМР, както и информиране на общностите относно възможностите на стратегията чрез провеждане на групови и индивидуални срещи и обучения. Бяха проведени проучвания и анализи на територията с цел определяне на потенциала за развитие на района и идентифициране на заинтересованите страни/лица, които имат интерес от прилагане на стратегията, както и определяне на приоритети и мерки, които ще бъдат включени в новата стратегия.
Дейностите по проекта бяха извършени на цялата територия на МИГ. В дейностите по популяризиране на процеса на разработване на Стратегията на ВОМР сред обществото от територията на МИГ и включване на заинтересованите страни в него бяха проведени информационна конференция, информационна среща и среща по населени места. Сред дейностите бяха осъществени и обучения, които запознаха местните лидери и заинтересовани страни от територията с новите моменти на програмен период 2021-2027, бъдещото прилагане на подхода ВОМР. По време на всички събития участниците взеха дейно участие в дискусии, относно какво да влезе в изготвяната стратегия, като всички мнения и препоръки са отразени във вече готовия документ.

В процеса на подготовка на стратегията значим принос взеха проучванията и анализите на територията. В анализите са взети предвид всички силни и слаби страни на територията по отношение на опазване на околната среда, също така са анализирани възможностите и ограниченията в тази насока. Изпълнението на дейността се осъществи чрез проучвания на природно-географските характеристики и възможности на територията за изпълнение на СВОМР, както и проучване на икономическите характеристики на територията за изпълнение на СВОМР.

Подготвената стратегия цели превръщане на територията на МИГ Ковачевци – Перник в желано място за работа, живот и отдих.

Коментари

коментара