Съдът отмени Наредба 2 за местни даниъци и такси на Перник като незаконосъобразна

Новата Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Перник беше отменена изцяло като незаконосъобразна от Административен съд Перник.

Сред мотивите на решението на съда са, че Общинският съвет има право да определя размера на местните такси и цени на услуги, но не и да въвежда нови видове местни такси, които не са определени със закон. Предвидената такса за детските ясли и градини, която се заплаща дори в случаите, когато детето не е посещавало детска градина влиза в пряко противоречие със закона.

От приложените мотиви към изготвения проект за нова Наредба не става ясно, кои обществено икономически отношения са мотивирали изработването на нов нормативен акт. Изобщо липсва финансова обосновка от страна на общината за предложенията. Посоченото при обсъжданията и съдържащо се в придружителните писма твърдение, че таксите и цените на услугите не са се променяли от 2009г. не е достатъчно, се посочва още в съдебното решение.

Завишаването на цените предоставяни от местната администрация е непопулярна мярка още по- важно е обществеността да бъде наясно защо и по какви критерии се завишават дължимите плащания, съобщава председателят на БСП Кирил Леонов.

Видовете определени такси според закона, които общината събира ясно са установени: за битови отпадъци; за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна; за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги; за технически услуги; за административни услуги; за откупуване на гробни места; за притежаване на куче; други местни такси, определени със закон.

Припомняме Ви, че Наредбата беше приета от управляващото мнозинство на заседание на Общински съвет Перник през месец юни тази година. Тогава председателят на групата съветници от БСП Кирил Леонов категорично се обяви против повишаването на таксите и услугите и обяви, че ще бъде заведено дело, защото никой не е над върховенството на закона.

Шест месеца по-късно след заведен иск и благодарение на експертния адвокатски състав Анжела Асенова, Даниела Генадиева и Камелия Букарска Административния съд в Перник реши,че приетата  Наредба №2 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник, приета с Решение № 210/14.06.2016 г. по Протокол № 8 на ОбС-Перник, е незаконосъобразна и следва да се отмени.

Решението на съда можете на видите ТУК

Коментари

коментара