7 262 000 лева приход влизат догодина в хазната на Перник. Общината си взима терените с право на строеж, върху които не е строено 5 години

„Община Перник започна борба за възстановяването на имотите с ограничени вещни права, които се изразяват в предоставяне на право на строеж за срок от 5 години“. Това обяви заместник -кметът Денислав Захариев на общественото обсъждане на проекта на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 година.

Общинската администрация си е поставила за задача терените, върху които не е реализирано правото на строеж в посочения срок да бъдат върнати на общината.

„Начините да се възстановят тези имоти са два- доброволен и по съдебен ред. При доброволния метод носителят на вещното право доброволно, пред нотариус, се отказва от него и го предоставя на общината. Другият вариант е чрез съда. По двата метода имаме вече положителна практика. Първото решение на Окръжен съд Перник е за възстановяване право на строеж в кв. Проучване на площ от 1 100 кв. м. При доброволния метод вече имаме върнати вече 6 гаража в Перник и петно в село Мещица. Има още много отстъпени права на строеж, които не са реализирани от собствениците им в законоустановения срок, за които ще предприемем мерки да си ги върнем”, увери Захариев.

По думите му, предложеният проект на Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 година е разработен съгласно изискванията на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
Спазени са всички нормативни изисквания за обявяването на проекта за публично обсъждане. Той посочи че , до момента са постъпили няколко предложения за допълнения към програмата, които са намерили място в нея.

В проектопрограмата за 2017 г са заложени като очаквани приходи 7 262 000 лева. От тях 1 762 000 лева трябва да дойдат от управление на имоти – общинска собственост. В това число очакваните приходи от наеми са в размер на 800 000 лева, от наем на земя – 662 000 лева, от ползването на пазари, тротоари и улични платна са плануваните приходи от 300 000 лв.

Очакваните приходи от разпореждане с имоти общинска собственост, заложени в програмата, са в размер на 4 500 000 лв. Предвижда се от продажбата на сгради да постъпят 2 700 000 лева, от продажби по Закона за общинската собственост – 2 400 000 лв, от продажбата на жилища по реда на чл.36, ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища – 300 000 лв. 1,5 милиона лева са планирани да влязат в бюджета от продажба на земя /терени/, плануваните приходи от учредяване на ограничени вещни права – право на строеж, пристрояване, надстрояване и сервитутни права – 300 000 лева също са в размер на 300 000 лева. От концесии е планувано да бъдат получени още 1 милион лева.

И този път общественото обсъждане се проведе при изключително слаб интерес от страна на гражданите, въпреки че беше публикуван във в. „Съперник” и качен на интернет страницата на Община Перник, както изисква закона.

Коментари

коментара