Обществено обсъждане в Двореца: По-лесно отдаване под наем на имоти общинска собственост, повече свобода при провеждане на търгове

Обществено обсъждане на промените в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се състоя днес в Двореца на културата. В обсъждането се включиха   заместник-кметът Денислав Захариев,  председателят на Общинския съвет Иво Савов представители на общинската администрация и различни институции.

192
Промените в наредбата са продиктувани от факта, че тя  е  приета през 2009г. и не е актуализирана. До този момент обаче има множество промени в законодателството, включително и в специалните закони, какъвто е Законът за публично-частното партньорство.

Промените са необходими с оглед уреждането на обществените отношения от значим публичен интерес, каквито са например учредяване право на строеж  под и над обекти- публична общинска собственост.  В съответствие със Закона за публично-частното партньорство  се въвежда възможността, свободни нежилищни имоти или части от тях-частна общинска собственост, да се отдават под наем без провеждане на публичен търг , като така се дава разширена възможност за участие в различни публично-частни форми на сътрудничество.
191

„Промените са по-скоро козметични, но и необходими, продиктувани не само от законодателството, но и от самата практика. Част от тях са свързани с провеждането на търгове и конкурси. Досега например не се допускаше участие на кандидат във втори търг, без да е участвал в първия. Сега това ограничение отпада и се дават  повече възможности”-коментира заместник-кметът Денислав Захариев.

Своята  подкрепа по направените предложения за промени в Наредбата изрази управителят на ОП „Пазари” Димитър Дойчинов. По думите му много пъти търгове са пропадали, поради невъзможност участникът в тях да се яви лично. Въвеждането на възможността в тръжните процедури  да участват упълномощени лица е добра мярка в синхрон и с начините на провеждане на големи държавни търгове и конкурси, коментира Дойчинов.
Наредбата , заедно с  промените и допълненията към нея,  са публикувани  на сайта на общината. Заинтересованите лица могат да представят свои предложения до 29-ти август. След това наредбата ще бъде внесена за разглеждане и гласуване в Общинския съвет.

Коментари

коментара