Вижте по колко ще внасят общините на Перник във ВиК асоциацията

На извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК бе обсъден изготвеният проект на бюджет за 2017 г. на Асоциация по ВиК и бе приет препоръчителният размер на вноската на държавата в бюджета й.

Размерът на общинските вноски е определен спрямо процентно съотношение на гласовете на членовете в общото събрание на ВиК , а именно: 47,31 % – община Перник, 10,17% – община Радомир, 3,38 % – община Брезник, 2,02% – община Трън, 1,34% община Земен и 0,78% – община Ковачевци.

В дневния ред на заседанието бе включено и съгласуване на План за действие при аварии на „ВиК” ООД – Перник.  Планът съдържа мерки и процедури в случай на възникване на  авария, която засяга или може да засегне в значителна степен качеството и предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги от страна на ВиК Оператора(„ВиК” ООД – Перник) на територията на област Перник.