Слагат тоалетни за инвалиди на Стадион „Миньор“ в Перник

Стартира  проект „Създаване на нови възможности за пълноценен живот и интеграция на хора с увреждания, чрез осигуряване на достъп и приспособяване  и оборудване на санитарен възел на стадион“Миньор“ гр. Перник, съобщиха от общината.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа  на Агенцията  за хора с увреждания към Министерството на труда и социалната  политика. Бенифициент е община Перник. За тази цел бе сключен договор между двете страни на 20.06 2016 година за изпълнение на проекта с рег.№ 18-да/14.03.2016г. Сроковете за извършване на видовете дейности, необходими за постигане на резултатите  се определят на пет месеца  от сключване на договора.

Агенцията за хора с увреждания предоставя субсидия  в размер на  13 633 лв. Това е  минимилната държавна помощ, съгласно  Регламент (EС) №1407/2013  на ЕК  от 18 декември 2013 г относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de mimimis,публикувана  в Официален вестник на ЕС, L352/1  от 24.12.2013г .

Основната цел на проекта е осигуряване достъп на хора с увреждания до спортния обект и създаване на условия за пълноценен живот чрез приспособяване и оборудване на санитарен възел на стадион „Миньор”, гр. Перник, като се даде възможност на хората с увреждания за активно участие в спортния живот, като зрители и спортисти и по този начин се подпомогне за социалната им интеграция и се повиши личната им изява и мотивация. Реализацията на проекта ще даде възможност на тази група хора да могат безпрепятствено и самостоятелно да посещават провежданите спортни мероприятия.

Проектът предвижда  изграждане на рампа, чрез която ще се осигури достъп до специално пригоден и оборудван санитарен възел. Ремонта на санитарния възел включва следните дейности – подмяна на дограма, мазилки, шпакловки, боядисване с латекс, подмяна на санитарния фаянс и оборудване, монтаж на окачен таван, полагане на бетонна настилка и ремонтни работи на покрива. След като обекта бъде изцяло обновен ще бъде поставено видеонаблюдение  срещу  посегателство и  вандализъм. За добрата поддръжка  и добро стопанисване на санитарните помещения ще  отговарят и  служителите към стадиона.

 

Коментари

коментара