17 години Фондация „П.У.Л.С.“  – над 9000 души получиха закрила

Днес Фондация „П.У.Л.С.“ празнува своя 17-и рожден ден

13568931

На 07.07.2016 г. екипът на Фондация „П.У.Л.С.”, гр. Перник отбелязва 17 години от своето създаване. Над 9 000 клиенти са получили помощ и подкрепа от програмите на организацията за тези години.

Фондация „П.У.Л.С.” се създаде във време, когато в България нямаше Закон за Закрила на детето, Закон за Защита срещу домашното насилие, Закон срещу трафика, a човешките права бяха абстрактни дискурси. Бяха времена, в които интересът към човешките преживявания и човешкото страдание бяха признак на незрялост, а индивидът все още не беше ценност.

За 17 години Фондация “П.У.Л.С.” се превърна в организация, определяща стандартите за грижа към пострадали от насилие и трафик хора чрез предоставяне на комплекс от услуги – кризисен център, защитено жилище, рехабилитационни програми за възстановяване след травмата и юридически услуги.

През изминалите години Фондация „П.У.Л.С.” участва в обединяването на усилията на десет други организации   в Алианс за Защита срещу Домашното Насилие. Фондация „П.У.Л.С.” е член и на Национална Мрежа за Децата (НМД)- неправителствена организация – мрежа на водещи НПО, работещи в сферата на децата и семействата. Фондация „П.У.Л.С.”  влиза и в състава на Консултативен съвет за младежка политика /КСМП/, който е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник и работи по въпросите на местната младежка политика.

Директните услуги на организацията са насочени към оказване на психологическа и юридическа помощ на пострадалите от насилие или трафик.

Фондация „П.У.Л.С.” осъществява превенция на насилието чрез неформално образование, провеждане на младежки дейности, повишаване на осведомеността, организиране на събития, конференции и др.  Към Фондация „П.У.Л.С.” съществува Младежки клуб „Да бъдем приятели”, състоящ се от креативни млади хора, които с много ентусиазъм и нетърпимост към насилието обсъждат чувствителни за тях теми и планират информационни дейности сред техните връстници.

През 2008 г.  Фондация „П.У.Л.С.“ разкри Кризисен център за работа със спешни случаи и настаняване на клиенти след преживяно насилие. Центърът има ресурс за дългосрочно настаняване на клиенти, които имат желание да продължат психологическата работа по посока на тяхното овластяване и промяна на жизнената им ситуация.

От 2004 г. Фондация „П.У.Л.С.” осъществява дейности по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред интравенозно употребяващи” Основна цел на програмата е да допринесе за намаляване на новите случаи на инфектиране с ХИВ/ СПИН сред една от-най-рисковите групи от хора- зависими от наркотици. Към организацията съществува Дроп-ин център- нископрагова служба, част от програмата на организацията за превенция и контрол на ХИВ/СПИН и минимализиране на вредите от употреба на наркотици.

От 2010 г. екипът на  Фондация „П.У.Л.С.” и доброволците на Младежкия клуб   „П.У.М.А.С.” изпълняват дейности по Компонент 7 – „Превенция на ХИВ / СПИН сред младите хора в най-голям риск (15-24 г.)” чрез разширяване на обхвата на превантивните дейности за младите хора. Дейностите им са свързани с работа на терен за достигане до уязвими групи млади хора, които имат рискови сексуални практики.

За екипа на Фондация “П.У.Л.С.” е важно да продължим да следваме своята мисия и да работим в посока хората да стават все по-чувствителни към насилието и да бъдат по-толерантни един към друг.

1ml.klub 364-1