Пожарната към перничани: Паленето на стърнища и други растителни остатъци е ЗАБРАНЕНО!!!

Пожарната опасност през летния сезон до голяма степен е свързана с кампанията по прибирането и складирането на зърното и фуражите. Това се обуславя от участието на много хора, селскостопанска и друга техника. Житните култури и голяма част от тревите са изсъхнали, има неприбрана слама, сено и други фуражи. Всяка небрежност може да причини възникването на стихийни и трудни за овладяване пожари. Високите дневни температури и преобладаващия в много случаи силен вятър създават предпоставка за бързото разпространение на огъня в житните масиви. За кратко време могат да бъдат опожарени хиляди декари посеви, скъпа техника и гори.

Всяко запалване на сухи треви и горими материали носи риск от разрастване на огъня до неконтролируеми размери.

При всеки пожар има риск от усложнения – пренасяне на огъня към горски фонд или населени места и нанасяне на огромни материални щети, застрашаване на здравето и живота на хора!

Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места.

Напомняме Ви за основните правила за поведение през този период, са регламентирани в Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (Обн. ДВ. бр.105 от 19 Декември 2014 г.), издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на земеделието и храните:

 1. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата.
 2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.
 3. За работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби.
 4. При движение на земеделската и транспортната техника не бива да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност. 
 5. В земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) не се разрешава:

– паленето на стърнища и други растителни остатъци;

– използването на открити огнеизточници.

 1. Не трябва да се пуши при преминаване край житни масиви и да се изхвърлят през прозорците неизгасени цигари и клечки кибрит по време на движение на моторни превозни средства.
 2. Не трябва да позволяваме на децата да си играят с огън.

През изминалите години не бяха редки случаите, при които възникналите пожари в стърнища и житни блокове се разпространиха в горския фонд и унищожиха стотици декари гори.

Напомняме Ви отново, че паленето на стърнища и други растителни остатъци е ЗАБРАНЕНО!!!

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Перник апелира към гражданите да спазват чл. 6. (1), т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи (Обн. ДВ. бр.35 от 24 Април 1996г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. ), чл. 137. (3) от Закона за горите (Обн. ДВ. бр.19 от 8 Март 2011г., изм. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г.) и установените противопожарни правила за недопускане на пожари в земеделските земи.

При възникването на пожари в житни и горски масиви, молим гражданите своевременно да ни информират на телефон 112.

С повишаването на дневните температури през летните месеци се създават предпоставки за възникване и бързо разпространение на пожари. Стопаните предприемат мерки за почистване на дворовете и земеделските земи от растителни отпадъци, като ги изгарят, без да се спазват противопожарните изисквания.

От началото на годината до момента на територията на област Перник са възникнали 78 броя пожари в сухи треви.

Напомняме Ви абсолютната законова забрана за изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи!

С цел предотвратяване и ограничаване на пожарите в природата, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник призовава за спазване на установените противопожарни правила:

 • Не палете огън на открито във ветровито време;
 • В горите и местата за отдих, палете огън само на определените, обозначени и обезопасени места;
 • Създайте възможност за своевременно погасяване на огъня при поява на силен вятър и внезапно напускане на мястото;
 • Не оставяйте огън без наблюдение;
 • Не допускайте деца да играят в близост до огъня или с кибрит и други запалителни средства;
 • Не допускайте умишлено опожаряване на сухи треви;
 • Горимите отпадъци да се изхвърлят на сметища или други определени за целта места;
 • Не изхвърляйте незагасени цигари.

При възникване на пожар:

 • Незабавно съобщете на тел. 112
 • Предприемете действия за гасене на пожара с подръчни материали – пръст, пясък и тупалки от зелени клони;
 • Наблюдавайте развитието на пожара и не допускайте огъня да ви загради, за да имате осигурен безопасен път за напускане при усложняване на обстановката;

• Окажете съдействие на специализираните екипи за своевременно придвижване до мястото на пожара.