Закриват Гагарин! Това е краят на най-елитният някога техникум в Перник

Закриват Професионалната техническа гимназия „Юрий Гагарин” в Перник. Предложението за закриването на образцовия някога техникум е изготвено на базата на проверка на РИО, извършена в периода от 10 до 30 май.

При проверката е установено, че през последните три учебни години, броят на учениците в училището намалява с бързи темпове, като от 309 през учебната 2013/2014 година, през настоящата година обучаващите се в гимназията са едва 119.

Сред причините довели до крайната мярка са системно ниските резултати, показвани от учениците на държавните зрелостни изпити и на изпитите за професионална квалификация, както и незадоволителното състояние на материално-техническата база.

Определените средства на база единни разходни стандарти за 2016 г. в размер на 203 185 лв. са със 166 757 лв. по-малко от 2015 г. и няма да бъдат достатъчни за ефективното провеждане на образователно-възпитателния процес в училището.

Учениците, които в момента учат в гимназията ще бъдат пренасочени в Професионалната гимназия по енергетика и минна промишленост „Христо Ботев”, която по предложение на РИО ще стане приемник на закритото училище.

БНР