Чудо! Доклад за околната среда твърди: В Перник са намалели отровите във въздуха

Основните проблеми с околната среда в България са свързани с високи нива на фини прахови частици във въздуха и на нитрати в питейната вода, с изхвърлянето на отпадъци и с градския шум. Това е записано в доклада за състоянието на околната среда през 2014 година, който беше приет от правителството, предаде БНР.

В редица градове се отбелязва намаление на средногодишните концентрации и броят на превишенията на фини прахови частици. Подобрение в показателя има в Добрич, Перник, Благоевград, София, Велико Търново и Кърджали. Остават и проблемни зони, обяви министър Ивелина Василева:

„Видин, Монтана и Ловеч, основно от битовото отопление е причината. Регистрираните превишения през зимния период са приблизително седем пъти повече, отколкото през летния период”.

В Гълъбово са регистрирани две превишения на алармения прах за 2014-а на серен диоксид. Причината е дейността на топлоелектрическтите централи в района.

Докладът отчита продължаваща тенденция към затопляне, започнала в края на 70-те години на 20 век. За България 2014 година със средна годишна температура от 12,3 градуса е сред 13-те най топли години за периода 1988-2014.

Подобрява се качеството на водите у нас. 97 процента от тези за пиене отговарят на нормите. Сямо в четири процента от пробите нитратите са били над нормата, предимно в районите с интензивно земеделие.

Запазва се положителната тенденция при отпадъците, предадени за оползотворяване. Въпреки това депонирането на боклука остава все още най използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци, посочи Василева:
По този показател страната ни заема незавидна позиция със стойност 298 килограма на човек на година докато средната норма за ЕС е 147 килограма на човек на година.