Некадърност или схема? Само за няколко месеца полицията в Перник е загубила дела за над 20 000 лева

Некадърност или схема? Ежемесечно хиляди левове на данъкоплатците изтичат в джобовете на адвокати , бивши полицаи. Само за няколко месеца полицията в Перник е загубила дела, като е осъдена да заплати над 20 000 лева. Това съобщава до ZaPernik.com  читател.

Ето решенията през май 2016:

Р Е Ш Е Н И Е № 194 Гр. Перник, 04.05.2016 година. ОТМЕНЯ Заповед № 313з-383 от 24.02.2016 година на Директора на Областна дирекция на МВР Перник , с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 11, предложение първо, във връзка с чл. 204, т. 3 от ЗМВР на В.П.А. с ЕГН ********** ***, който работи като разузнавач VІ степен в група „Противодействие на престъпления във финансово – кредитна система“ в сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ към отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР Перник е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 /шест/ месеца, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство вътрешните работи Перник, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1, да заплати на В.П.А. с ЕГН ********** ***, съдебни разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ОТМЕНЯ Заповед № 313з-158 от 27.01.2016 година на директора на Областна дирекция на МВР Перник, с която на основание чл. 204, т. 3, във връзка с чл. 194, ал. 2, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 3 и чл. 200, ал. 1, т. 12 от ЗМВР на О.П.О.*** с ЕГН ********** ***, ул. „***“ № 21, която работи като старши разследващ полицай в РУ в отдел „Разследване“ при ОД на МВР Перник е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 /шест/ месеца, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство вътрешните работи Перник, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „***“ № 1, да заплати на О.П.О.*** с ЕГН ********** ***, ул. „***“ № 21съдебни разноски в размер на 10 /десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ОТМЕНЯ по жалба на П.М.А.***, с адрес: ***, Заповед с рег. №313з-1866 от 02.12.2015 г. издадена от Директора на ОД на МВР Перник за налагане на дисциплинарно наказание “порицание“ за срок от една година. ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР гр.Перник, да заплати на П.М.А.***, с ЕГН********** и адрес: ***, сумата от 610 (шестстотин и десет) лева, представляваща разноски в производството. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщението до страните.

ОТМЕНЯ Заповед № 313з-1246 от 05.10.2015 година на директора на Областна дирекция на МВР Перник, с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 11 от ЗМВР на Р.Е.В. с ЕГН ********** ***, който работи като младши инспектор – полицай в група „Охранителна полиция“ към Второ Районно управление Перник при Областна дирекция на МВР Перник е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 1 /една/ година, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство вътрешните работи Перник, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1, да заплати на Р.Е.В. с ЕГН ********** *** съдебни разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните

ОТМЕНЯ заповед № 313з-1424/14.10.2015 г. на Директора на ОД на МВР-Перник, с която на И.С.И.*** – младши автоконрольор първа степен в група „Престъпления по пътищата” към отдел „Криминална полиция“ при ОД на МВР – Перник, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, чл. 197, ал.1, т.2, чл.199, ал.1, т.5 и чл. 204, т.4 от ЗМВР.

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР Перник да заплати на И.С.И.***, ЕГН**********, разноски направени в производството в размер общо на 310 /триста и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

ОТМЕНЯ заповед № 313з-1372/13.10.2015 г., на Директора на ОД на МВР-Перник, с която на А.В.А., младши оперативен дежурен в „ОДЧ” към Второ районно управление – Перник при ОД на МВР-Перник, е наложено дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ за срок от три месеца на основание чл. 194, ал.2, т.1, чл. 197, ал.1, т.2, чл.199, ал.1, т.5 и чл. 204, т.3 от ЗМВР .

ОСЪЖДА Областна дирекция на МВР-Перник да заплати на А.В.А., с ЕГН********** и адрес: ***, разноски направени в производството в размер общо на 310 /триста и десет/ лева. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

ОТМЕНЯ Заповед № 313з-117 от 20.01.2016 година, на директора на Областна дирекция на МВР Перник, с която на основание чл. 194, ал. 2, т. 1, във връзка с чл. 197, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 200, ал. 1, т. 11, предложение второ и чл. 204, т. 3 от ЗМВР на Л.В.С. с ЕГН ********** *** е наложено дисциплинарно наказание „Порицание“ за срок от 6 /шест/ месеца, като незаконосъобразна.

ОСЪЖДА Областна дирекция на министерство вътрешните работи Перник, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1, да заплати на Л.В.С. с ЕГН ********** ***, съдебни разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

ОТМЕНЯ по жалба на В.С.Д. заповед с рег. № 313з-515 от 11.03.2016г., издадена от Директора на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи-Перник. ОСЪЖДА Областна дирекция на Министерство вътрешните работи Перник, със седалище и адрес на управление гр. Перник, ул. „Самоков“ № 1 да заплати на В.С.Д., с ЕГН **********, с адрес: *** съдебни разноски в размер на 410 /четиристотин и десет/ лева. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Върховен административен съд на Република България в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Коментари

коментара