Община Перник търси хора за лични асистенти. Вижте условията!

Община Перник обяви конкурс за набиране на персонал, по проект „Създаване на нов  Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда”. Ще бъдат наети на работа 8 социални асистенти, 10 лични асистенти и 10 домашни помощници, както и двама здравни асистенти.

Новият център ще  предоставя почасови услуги за хора в неравностойно положение- поддържане на личната хигиена, приготвяне на храна, закупуване на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост, помощ при заплащане на комунално битови разходи, придружаване извън дома или при посещение при лекар.Здравните асистенти ще бъдат връзката с личния лекар и с медицинските институции.

Кандидатите трябва да имат минимум средно образование, опит в работата с възрастни и хора в неравностойно положение и да бъдат в трудоспособна възраст. За нито една позиция няма да се изисква трудов стаж.

Срокът за подаване на документи е от 20-ти април до 5-ти май в отдел „Информационно и административно обслужване” в общината от 9 до 16 часа. Документите, които се изискват са заявление по образец, СV по европейски формат, диплома за завършено образование, документи, удостоверяващи продължителността на трудовия опит, декларация от кандидата, че не е под запрещение и не е осъждан. Подборът ще става на два етапа- по документи и интервю. Списък  на  допуснатите  до  събеседване  кандидати  ще  бъде  изнесен  на Информационното табло и интернет страницата на Община Перник до 17:00 часа на 27.05.2016година. Събеседването ще се проведе на 30.05.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на общината.

Протоколът с класирането на кандидатите да бъде изнесен до 17:00 часа на 08.06.2016година.
Кметът се сключи договори с одобрените кандидати за срок до 18.12.2017г., а възнагражденията  се осигуряват по проекта, който е съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.
Подробности за конкурса са обявени на интернет страницата на общината- pernik.bg.

Колеги, на страницата на общината  сме качили обявата и за конкурса за ръководител и  екип на центъра. Може да видите изискванията и сроковете и за него.