Възможности и рискове на свободния пазар на електроенергия

„ЧЕЗ Електро България“ АД пусна нова секция на корпоративния сайт www.cez.bg – „Свободен пазар”, предназначена за всички потребители, проявяващи интерес към либерализацията на електроенергийния пазар.

Чрез новата секция ЧЕЗ дава възможност за информиран избор при смяна на доставчик на електроенергия с друг. Проучванията до момента показват, че голяма част от потребителите не са запознати с участниците, условията и възможностите на либерализирания пазар на електроенергия. Процесът на пълното отваряне на пазара има своите предимства, но крие и някои рискове за клиентите. Специализирана информация за тези рискове е публикувана в подсекция „Въпроси и отговори“. Там са отразени и конкретни препоръки за избягване на нелоялни търговски практики.

Разяснения за спецификата на свободния електроенергиен пазар, процедурите по регистрация за участие в него и смяна на доставчика на електроенергия, са налични в подсекция „Обща информация“. В подсекция „Как да стана клиент на „ЧЕЗ Електро България?“ се намира подробно описание на процедурата при избор на Дружеството за нов доставчик на електроенергия.

Допълнително улеснение за потребителите е приложението „Желая оферта!“ чрез което бързо и лесно може да се заяви индивидуална оферта за свободен пазар. Така всеки клиент може да се информира за персоналното спестяване, което може да реализира от сумата за доставка, ако избере „ЧЕЗ Електро България“ АД за свой търговец на електроенергия на свободен пазар.

С цел подобряване качеството на обслужване и повишаване на ефективността на предоставяната информация в специализираната секция, ЧЕЗ дава възможност на посетилите сайта за участие в онлайн проучване на компанията на линк http://ceznewsletter.bg/survey. Анкетата включва пет въпроса, свързани с намеренията, колебанията и очакванията на потребителите при излизане на свободен пазар. Анализът на отговорите ще определи възможностите за допълнителни действия от страна на ЧЕЗ като лоялен партньор за професионално подпомагане на клиентите при осъществяване на техния избор.

Освен на сайта на компанията, потребителите могат да получат подробна информация за свободния пазар на електроенергия и на денонощната информационна линия на ЧЕЗ – 0700 10 010, по електронната поща на адрес [email protected] или в Центровете за обслужване на клиенти.

Коментари

коментара