Община Перник отчете касовото изпълнение на бюджета. Председателят на Общински съвет Иво Савов ядосан на перничани за слабия интерес

В Перник обсъдиха публично отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за миналата година. Това са случи в присъствието предимно на служители в местната управа и съветници.

Председателят на Общинския съвет Иво Савов информира, че не са постъпили писмени становища и въпроси по отчета. Годишното  касово изпълнение на бюджета в размер на 50 254 982 лв. представи кметът Вяра Церовска. Резултатите от изпълнение на бюджета за годината показват, че значителна част от планираните приходи са постъпвали съгласно разчетите, което е позволило нормалното функциониране на дейностите, финансирани от общината. Извършените разходи са в размер на 50 213 675 лв., при планирани по уточнен план за същия период 59 419 700 лв. или 84,51 % от уточнения годишен план. От тях за дейностите свързани с образование са изразходени 20 613 991  лв. при заложени в годишния план 21 576 056 лв.

 

Разходите за здравеопазване са били в размер на 1 778 858 лв. Извършените разходи за инвестиции по бюджета на общината са общо в размер на 7 876 080 лв. При отчета стана ясно  че се е запазила тенденцията за сериозен натиск върху бюджетната позиция, резултат от изпреварващия ръст на разходите над приходите, което е наложило и ограничения върху бюджетния ресурс.

За осигуряването на баланс между възможности и ангажименти се прилагаха предвидените мерки, относно събираемостта на приходите, приоритизиране на разходите и ежедневен контрол за съответствието на разходите и източниците за финансиране.

Ограничението на финансовите ресурси при обезпечаване на основни публични услуги се задълбочава, резултат от фактическите структурни несъответствия между стойности и цени на предоставяните услуги, разходни отговорности и ресурси за тяхното осигуряване.

В края на отчета председателят на общинският съвет Иво Савов закри срещата като  изказа своето недоволство от слабата заинтересованост към общественото обсъждане и отбеляза, че по-рано  друг  дебат, за кучетата, е предизвикал небивал интерес.