Един човек поиска да получава всички сигнали за корупция в Перник! Вижте кой и защо

На проведено редовно заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност бе приет план за работата на съвета през настоящата 2016 г.

На заседанието приситваха представители на общините и общинските съвети на територията на област Перник, РИОСВ, РЗОК, РЗИ, НАП – офис Перник, ОД „Земеделие” – Перник и др.

Част от мерките на плана са свързани с анализ на съществуващите корупционни рискове и практики в администрациите, с цел ограничаване на предпоставките за корупция; изискване на годишен доклад  от  всички  териториални звена на изпълнителната власт и общински администрации за постъпилите сигнали за корупция и предприетите от тях действия, както и публикуване на получените доклади на сайта на Областна администрация – Перник; организиране на антикорупционна информационна кампания сред служителите в Областна администрация – Перник с цел разясняване, превенция на корупцията и предотвратяване конфликт на интереси.

Не на последно място се предвижда създаване на по-голяма прозрачност и информиране на обществеността за дейността на държавната и общинската администрация чрез публикуване на интернет страниците на вътрешно-ведомствени актове като инструкции, наредби и указания, с цел повишаване доверитео на гражданите в тези институции, както и организиране и провеждане на задължителни обучения и семинари с антикорупционна насоченост.