Общинските жилища в Перник са амортизирани, поддръжката им все по-скъпа

Амортизирани са общинските жилища в Перник

Жилищният фонд в община Перник се състои от 673 апартамента и 17 къщи, съобщиха от общината. От тях 22 жилища съставляват ведомствения фонд, 12 са включени в резервния фонд, едно се използва като оборотно. В общинските домове са настанени 658 домакинства. Жилищният фонд е стар и амортизиран, пише БТА.
Повечето жилища са построени преди повече от 30 години. Средствата, които се получават от наеми, са недостатъчни за поддръжката им. Преобладаващата част са в сгради, съсобствени между общината и физически лица.Това създава трудности при управлението и поддръжката им. Забелязва се тенденция за ежегодно увеличение на сумата, необходима за ремонти и поддръжка.
Къщите – общинска собственост са разположени предимно в междублокови пространства, запазени след извършени отчуждавания и нямат траен градоустройствен статут.
След земетресението през 2012 г. много от тях са разрушени.