Началото на „Месец на здравите усмивки“ в Перник: Дентална грижа за всички!

Община Перник, съвместно с Фондация „П.У.Л.С.“, обявиха началото на „Месец на здравите и щастливи усмивки“, целящ да преодолее денталните предизвикателства, пред които са изправени местните жители. Дейността е част от Проект BGLD-3.002-0010-C01 ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г., който Община Перник изпълнява успешно като бенефициент.

Безплатни стоматологични прегледи ще бъдат извършени по график в кварталите Рудничар, Караманица, Хумни Дол, Каменина, Мошино и Твърди ливади. Това не е просто грижа за зъбите, а инициатива, насочена към подобряване на здравното състояние и качеството на живот на хората, които често срещат трудности при достъпа до здравни услуги.

Прегледите при зъболекарите често се отлагат и се изпълняват само при наличие на болка, което води до увеличение на сложността и разходите за лечение. Инициативата се фокусира върху ранното откриване на проблемите и предоставяне на своевременно лечение, като същевременно предоставя консултации, медицински измервания и съвети на терен.

Следващите седмици ще бъдат посветени на продължаване на прегледите и извършване на необходимите лечебни процедури, като усилията на екипа от медицински сестри, социални работници и медиатори ще бъдат насочени към подпомагане на общността в търсенето на здравословен начин на живот.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.