Промяна в Перник: Проектът за социално включване трансформира живота на ромските общности


От 2022 г. насам, екипът на Хъб за социално-здравни услуги – Перник работи усилено върху проекта „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ в град Перник. С усилията на мултидисциплинарен екип и партньорите от Фондация „П.У.Л.С.“, успешно се картографират терените и се предоставят необходимите здравни и социални услуги на хората от ромската общност.

Мисията на проекта е да подпомогне социалното включване и подобряването на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация за маргинализираните ромски общности в града. До края на февруари тази година вече са достигнати 671 жени и 677 мъже от общността, които са получили подкрепа.

На терен работи мултидисциплинарен екип, включващ социален работник, медицинска сестра, експерт застъпничество и ромски образователни медиатори. Те предоставят разнообразни здравни услуги, включително измерване на кръвно налягане, сатурация, кръвна захар, следене на прием на медикаменти, извършване на изследвания за туберкулоза, тестове за ХИВ и други. Основният акцент в работата на терен е върху социалното включване и подобряването на достъпа до социални услуги за маргинализираните ромски общности в Перник.

При необходимост, хората от общността се насочват към психолог и адвокат, които предоставят безплатни консултации в сградата на Фондация „П.У.Л.С.“. В близко бъдеще те ще могат да посещават и модерно оборудвания Хъб за социални и здравни услуги в кв. „Мошино“.
Проектът се осъществява от Община Перник в партньорство с Фондация „П.У.Л.С.“ и INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия. Организаторите изразяват благодарност за подкрепата и надежда, че ще продължат да правят положителна разлика в живота на хората в маргинализирани общности. Вярват, че заедно могат да работят за по-добро и толерантно общество.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.