Специалисти от различни институции се събраха за тренинг в Перник


На 21 и 22 февруари в залата за събития в квартал „Твърди ливади“ в Перник се проведе тренинг за специалисти от различни институции, сред които Областната администрация – Перник, Община Перник, РДСП, ДБТ, ОДМВР, Международен младежки център-Перник, ОУ „Св. Константин Кирил Философ“, КЦД и РЦПППО. Събитието бе организирано от Хъб за социални-здравни услуги – Перник и Фондация П.У.Л.С., и имаше за цел да представи проекта BGLD -3.002-0010-C01 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“. Проектът е част от Програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

По време на тренинга, обучителите акцентираха върху различни аспекти на проекта, включително дейностите, очакваните ефекти, работата на мултидисциплинарния екип и важността на мобилния кабинет. Особено внимание бе отделено на предстоящото откриване на Хъб-а за социални-здравни услуги. Принципите на равенство и достоен живот на всеки човек, заложени още от раждането, бяха представени по интересен и запомнящ се начин.

Участниците бяха запознати с ключовите понятия като „маргинализирана общност“, „водене на случай“, както и с биопсихосоциалния модел и работата по координационния механизъм. Детайлно бяха разгледани предизвикателствата пред професионалистите, приоритетите в Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021-2030 г.), приета с решение № 278 на МС от 05 май 2022 г.

Работата в групи сближи участниците, стимулирайки ги да дискутират, мислят заедно, спорят, правят изводи и предлагат решения. Въпреки вътрешните съпротиви на част от обучаемите да признаят, че хората от маргинализираните общности имат и силни страни, в края на краищата всички се съгласиха, че тези хора са находчиви и оцеляват въпреки трудните условия на живот. Решаването на казуси от разделените по групи участници се основаваше както на предишни, така и на придобити по време на тренинга знания. Участниците изброиха няколко институции, които имат правомощията и потенциала да предприемат съответни мерки за разрешаването на поставените проблеми, което затвърди увереността, че работата в мрежа на институциите е от изключителна важност.
Тренингът приключи успешно, оставяйки у участниците усещане за полезно прекарано време и новопридобити знания, които ще допринесат за подобряване на социалното включване и качеството на живот на хората в маргинализирани общности.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.