Сурва 2024: Културен мост към социално включване

Перник отново се превърна в център на културния живот в Европа с провеждането на най-големия маскарад на континента – Сурва. Въпреки че фестивалът вече приключи, емоциите и спомените от събитието все още са ярки и живи. Сред многобройните инициативи, част от тазгодишната Сурва, особено внимание привлече културното събитие, организирано от Хъб за социални-здравни услуги – Перник и проекта „Интегрирани мерки за подобрено включване на хора, живеещи в маргинализирани общности“.

В сътрудничество с оркестър „Виво Монтана“, организаторите създадоха незабравими мигове за стотиците посетители, които станаха част от фолклорната мозайка на етносите. Оркестърът внесе уникален музикален акцент, който допълни цветната атмосфера на фестивала и обедини хората в ритъма на традиционната музика.

По време на събитието бе представена информация за интегрираните мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности на територията на Община Перник. Целта на тези мерки е да подобрят социалното и икономическото положение на хората от тези общности и да им предоставят по-добри възможности за участие в обществения живот.

Фестивалът Сурва не е само празник на традициите и културата, но и платформа за социално включване и интеграция. Организаторите подчертаха, че културните събития могат да бъдат мощен инструмент за промяна и развитие. В това отношение, събитието в рамките на Сурва показа, че културното наследство и социалната ангажираност могат успешно да се преплитат и допълват.

Посетителите и участниците в концерта изразиха своята благодарност и задоволство от организацията и изпълненията. Мнозина споделиха, че тези моменти ще останат в сърцата им и ще бъдат стимул за бъдещи инициативи и събития, насочени към подобряване на социалната и културната среда в региона.

Така, Сурва отново доказа, че е не само празник на маските и традициите, но и важен форум за социално включване и културен диалог.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.