Международен ден на човешките права в квартал „Куциян“

На 11.12.2023 г. екипът на Хъб за социално-здравни услуги – Перник проведе кампания за повишаване на осведомеността по повод Международния ден на човешките права. Събитието бе насочено към предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, свързани с повишаване качеството на живот на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности в квартал „Куциян“, град Перник. В рамките на кампанията се акцентира върху социалното включване и подобряване на достъпа до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация на маргинализираните ромски общности на територията на град Перник.

Община Перник прилага различни добри практики за социална интеграция на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности по Проект BGLD-3.002-0010-C01 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. В рамките на проекта чрез ефективни интегрирани подходи и добри практики се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности.
Проектът се осъществява от Община Перник в партньорство с Фондация „П.У.Л.С.“ и INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.