Ден на здравето в квартал „Хумни дол“

На 27.11.2023 г. екипът на Хъб за социално-здравни услуги – Перник проведе кампания, наречена „Ден на здравето“ в квартал „Хумни дол“ в град Перник. Събитието бе насочено към предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, свързани с повишаване качеството на живот на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности. Социални работници проведоха „на терен“ различни изследвания, свързани със здравословното състояние на хората като измерване на кръвното налягане, кръвната захар, изследвания за туберкулоза, тестове за ХИВ и други.

Събитието е част от Проект BGLD-3.002-0010-C01 ”Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г., който Община Перник изпълнява успешно като бенефициент. Основната цел на проекта е чрез ефективни интегрирани подходи да се създадат устойчиви механизми за подобряване на състоянието и възможностите на хората, живеещи в маргинализирани ромски общности. Проектът се осъществява от Община Перник в партньорство с Фондация „П.У.Л.С.“ и INTERMEZZO UNGDOMSORGANISASJON, Норвегия.

Тази публикация е създадена в изпълнение на Проект BGLD-3.002-0010 „Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.