Зелена светлина по пернишките блокове

Дългоочакваните милиони по Фонда за справедлив преход вече започват реално да достигат до засегнатите въглищни региони в България. На 18 юни, бе отворена първата процедура по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027, която е за енергийна ефективност на сгради. Средствата трябва да трансформират засегнатите от зеления преход райони – Стара Загора, Кюстендил, Перник и прилежащите общини към тях.

Общият бюджет на мярката за саниране на сгради е 196.4 млн. лв. европейско и национално финансиране. Най-голяма част от тях са предвидени за Стара Загора (129 млн. лв.). В Перник и Кюстендил са предвидени по 33.6 млн. лв, пише economic.bg

На практика всички тези общини ще могат да продължат изцяло безвъзмездно санирането на сгради, които останаха некласирани по програмата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Какво се финансира

Основната цел на процедурата е да подкрепят мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност в най-силно засегнатите от климатичния преход области – Перник, Кюстендил и Стара Загора – както и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Дейностите, които ще се подкрепят по процедурата, са свързани освен с енергийната ефективност и с внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отоплителни и климатични инсталации. Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездна финансова помощ. Кандидатстването по процедурата се осъществява въз основа на проектни предложения, които се подават в съответната община в партньорство със сдружение на собствениците (СС), регистрирано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС).

След изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В” или по-висок.

Кандидати

Допустимите кандидати в процедурата са общините, които заедно със сдружение на собствениците (СС) трябва да подготвят проекта за саниране на съответната сграда. После кандидатстването се осъществява чрез подаване на формуляр за кандидатстване в ИСУН от общината. Местната власт е отговорна за изпълнението и отчитането на всички дейности (вкл. разработване на технически/работен проект, изпълнение на СМР, строителен надзор, авторски надзор и др.), както и за административното и финансовото управление на проектното предложение.

Общината може да участва с повече от едно проектно предложение, при условие че не е за една и съща сграда/блок-секция/група от блок-секции.

Минималният размер на безвъзмездното финансиране е 50 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният – 9.5 млн. лв.

Крайният срок за кандидатстване е 19 септември 2024 г.

Втората процедура, която също ще бъде отворена в следващия месеци, е Социална подкрепа за заетостта на работещите в засегнатите сектори или преквалификация на работещите.