Търсят директор на общинския театър „Боян Дановски“ в Перник

Конкурс за директория пост на Общински драматичен театър е обявен от Община Перник.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“

НА ОБЩИНСКИ ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „БОЯН ДАНОВСКИ“ – ПЕРНИК

Място на работа: Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник, пл. “Кракра Пернишки“ № 1 (Дворец на културата).

Характер на работата: организация, ръководство и контрол на цялостната дейност на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник.

Правоотношението с директора на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник е срочно, за срок от 4 години, съгласно чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата.

І. Изисквания за длъжността

Минимални изисквания:

Образование: висше, образователно-квалификационна степен „магистър”;

Професионално направление: „Сценични изкуства“ – по една от специалностите: мениджмънт в сценичните изкуства и индустрии, театрално изкуство, режисура, актьорство, сценография, театрознание.

Професионален опит: 3 години в съответното професионално направление;

Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип, адаптивност, комуникативност.

Като предимство се счита:

Присъдени научни степени;

Допълнителна квалификация и/или специализация в областта на сценичните изкуства и арт мениджмънта;

Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

Чуждоезикова подготовка;

Компютърна грамотност.

ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

Защита на Концепция за дейността и развитието на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях.

Събеседване.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

Заявление за участие;

Документ за самоличност (необходим само за идентификация, като се връща веднага);

Документ за трудов стаж (копие);

Професионална автобиография;

Документ за завършено образование (копие);

Медицинско свидетелство – представя се при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;

Концепция за дейността и развитието на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях, в 11 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове, в обем до 8 страници.

Други документи, удостоверяващи специфични квалификации, специализации и умения, отнесими към изискванията по конкурса.

Концепцията съдържа:

  • анализ и оценка на състоянието и дейността на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник, мястото му сред културните институти в общината и областта и в националната театрална мрежа; основни проблеми на функционирането на Театъра;
  • виждания за дейността и творческото развитие на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник, с подробен план за първата година;
  • тенденции в развитието на репертоара за останалите години – жанрови намерения, възможности за разширяване на зрителската аудитория, развитие на потенциала;
  • мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването на творческия и техническия екип, опазването и обогатяването на материалната база, реализиране на репертоарна политика – собствена и в ко-продукции, популяризиране дейността на Театъра;
  • перспективни цели, приоритетни области, очаквани резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Общински драматичен театър „Боян Дановски“ – Перник, пътищата за постигането им.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

ІV. Място и срок за подаване на документите и разработената Концепция

Документите за участие в конкурса се подават в срок от 1 месец от публикуването на обявата за конкурса в местен вестник и на електронната страница на Община Перник.

Документите се подават лично или чрез пълномощник в деловодството на Община Перник, адрес: Перник, пл. ”Св. Иван Рилски” № 1а, всеки работен ден от 08.00 до 16:30 часа.

За справка: тел. 076 684 292, 076 684 244