Радомир набира доброволци

Доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях набират в Община Радомир, обявиха от институцията. Всяко лице, навършило 18-години може да участва в Доброволното формирование на общината. За целта всеки желаещ може да подаде документи за кандидатстване. 

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 56 /29.03.2013 г. от Протокол №3 на общински съвет –Радомир, Доброволното формирование към Община Радомир набира доброволци за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Доброволец може да е всяко дееспособно, навършило 18 години, физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен, ако е реабилитирано.
Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление до кмета на Община Радомир за членство в доброволно формирование по образец, съгласно Приложение № 1.
2. Формуляр за кандидатстване по образец съгласно Приложение № 2;
3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
5. Свидетелство за съдимост;
6. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
7. Декларация за съгласие за обработка на лични данни
8. Писмено съгласие на работодателя/ите за участие в доброволното формирование;
Кандидатите за доброволци прилагат към посочените документи и копие от документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника
и/или оборудване, както и копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако имат такива.
Приложенията за кандидатстване може да получите от деловодството на Община Радомир или да свалите от тук:
Пълният комплект от документи за членство в доброволното
формирование се подават в деловодството на Община Радомир в срок до 17.04.2024г.

За допълнителна информация може да получите на място в Община Радомир.

Коментари

коментара