ВАЖНО от Бюрото по труда в Перник за всички работодатели

Кадри: zapadno.com

От 8 март 2024 г., стартира приемът на заявки от страна на работодатели, включително общини и общински предприятия, желаещи да участват в Проект „Започвам работа“, в рамките на Компонент 3, със фокус върху заетостта. Целта на проекта е да подпомогне различни групи лица, намиращи се в неактивно или безработно положение, включително лица в неравностойно положение и лица с трайни увреждания.

Един от ключовите елементи на проекта е задължителното предоставяне на работни места за приоритетни групи, като същевременно се взема предвид процентът на безработицата в съответната община. Срокът на субсидирана заетост за наетите лица варира в зависимост от тяхната категория и способност за интеграция на пазара на труда.

След приключване на периода на субсидирана заетост, работодателите носят ангажимент за запазване на заетостта на лицата от целевата група за определен период. Финансовата подкрепа за работодателите се предоставя въз основа на тримесечните разходи за труд.

За да участват в проекта, работодателите трябва да подават заявки в електронен формат, като този процес е възможен в рамките на определен срок, посочен от организаторите. Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация както от Бюрото по труда, така и от официалната страница на Агенция по заетостта.

Програмата „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2021-2027 включва множество инициативи, насочени към подпомагане на заетостта и подобряване на пазара на труда в страната. В този контекст се вписва и Проектът „Започвам работа“, който представлява важен компонент от програмата, със специално внимание към заетостта.

Още по темата:

Проект „Започвам работа“ – Компонент 3 „Заетост“ 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027.

От 08.03.2024г. стартира приема на заявки на работодатели (включително общини и общински предприятия), желаещи да участват в Проект „Започвам работа” – Компонент 3 „Заетост”. 

Целевите групи по проекта са: 

 • неактивни и безработни лица, 
 • неактивни и безработни лица в неравностойно положение и 
 • неактивни и безработни лица с трайни увреждания (с установена степен на намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 75% и над 75%.

Задължително изискване е половината от работните места да бъдат за следните приоритетни групи – безработни и неактивни лица в неравностойно  положение и/или за безработни и неактивни лица с трайни увреждания.

При подаване на заявка максималният брой разкрити свободни работни места ще бъде ограничен в зависимост от процента на безработицата за 2023 г. в съответната община. Работодателят има право да разкрие работни места, както следва:     

 • при нива на безработица в диапазона 0,01% – 5,99%  –  до 4 СРМ;
 • при нива на безработица в диапазона 6,00 %– 14,99% – до 6 СРМ;
 • при нива на безработица в диапазона 15,00% – 29,99% – до 8 СРМ;
 • при нива на безработица над 30,00% – до 10 СРМ. 

Срокът на субсидирана заетост на наетите по проекта лица се определя на база принадлежността им към някоя от следните категории:

 • безработни и неактивни лица – за период до 6 месеца;
 • безработни и неактивни лица в неравностойно положение – за период до 12 месеца;
 • безработни и неактивни лица с трайни увреждания 75% и над 75% – за период до 24 месеца.

След приключване на субсидирания период работодателя поема ангажимент за устойчивост, който включва запазване на заетост на работните места на лицата от целевата група за определен период след приключване периода на субсидираната заетост, както следва:

 • Работодателите следва да запазят заетостта на минимум 50% от работните места на наетите лица от целевата група (безработни и неактивни лица или безработни и неактивни лица в неравностойно положение), за период от 50% от периода на субсидираната заетост след нейното приключване;
 • Работодателите следва да запазят заетостта на минимум 50% от работните места на наетите лица от целевата група (лица с трайни увреждания), за  период не по-малък от 3 месеца след приключване на субсидираната заетост.

Средствата, които ще се възстановяват на работодателите са тримесечните разходи за труд на работодателя за всяко наето лице – брутно възнаграждение и осигурителни вноски за сметка на работодателя, при минимум 85% отработени дни за периода в т.ч. дните, в които лицето ползва платен годишен отпуск. При неспазване на това изискване, разходите ще бъдат счетени за недопустими.

При запазване на заетост на наетото лице 3 месеца след изтичане на определения период на устойчивост се предоставят средства за стимули – еднократен разход, покриващ размера на дължимите осигурителни вноски за сметка на работодател (за период от три месеца след изтичане на определения период на устойчивост), съгласно КСО и КТ, при отработени минимум 75% от работните дни за периода.

Не е допустимо да се наемат лица, които са били заети при същия работодател през последните 12 месеца от датата на подаване на заявката.

Работодателите ще могат да подават заявки по проекта само в електронен вид чрез попълване на електронна заявка на официалната интернет страница на Агенция по заетостта  в рамките на един месец – от 08:30 часа на 08.03.2024 г. до 23.59 часа на 07.04.2024 г. включително.

Заинтересованите работодатели (в т.ч. общини и общински предприятия) и лицата, желаещи да се включат в проект „Започвам работа – Компонент 3 „Заетост“, могат да получат по-подробна информация в Бюрото по труда, както и на официалната страница на Агенция по заетостта.

С уважение,

РОСЕН СИМЕОНОВ

Директор

 

Коментари

коментара