Междинна пресконференция по проект „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“

На 21 Февруари 2024 г. в 11:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация Перник се проведе междинна пресконференция по проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, финансиран по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от ФМЕИП 2014-2021 г., по която Община Перник е бенефициент.

По време на събитието Радостина Раданова – директор на Международен младежки център (ММЦ) – Перник, представи резултатите от работата на образователният екип, от неговото стартиране до края на 2023 г. За посочения период в дейности, организирани от ММЦ, са обхванати повече от 2 800 участници (уникални потребители), от които над 2 600 са младежи на възраст от 15 до 29 г. – основна целева група на ММЦ. Общият брой на участвалите в дейности на ММЦ е над 5 200, представители на различни целеви групи, в това число от уязвими и непривилегировани групи.

На пресконференцията бяха представени и новите членове на екипа – младежки работници и образователни медиатори, както и планираните предстоящи събития в рамките на проекта, сред които са предвидени:

Обучения на теми, свързани с превенция на агресията и насилието, толерантност, доброволчество, младежко участие и гражданска активност, кариерно ориентиране и други

Младежки обмен в ММЦ-Стара Загора, 1-2 март 2024

Младежки обмен в МЦ-Враца, 22-23 март 2024

Младежки обмен в ММЦ-Бургас, 29-30 март 2024

Екологични и спортни инициативи

Клубни дейности

Текущи дейности на ММЦ-Перник

Еко поход „Да изтъркаме патъците“, 3 април 2024

Международен младежки обмен с участието на младежи от Норвегия, Сърбия и България

Международна конференция с участието на младежки работници и представители на младежки организации и институции от Норвегия, Сърбия, Португалия, Италия, Румъния и България

Национална конференция за младежка работа с участието на представители на младежките центрове в страна и други заинтересовани страни

Официално откриване на Международен младежки център-Перник, 25 април 2024

Повече информация за дейностите на ММЦ – Перник, можете да научите на: https://iyc.pernik.bg/

FB: https://www.facebook.com/IYCPernik/, Insta: iycpernik.

За контакти: ел. поща: [email protected], тел.:0884330464.

Този документ е създаден в изпълнение на Проект BGLD-2.001-0001 „Изграждане на младежки център Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, по процедура „Изграждане на младежки центрове“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието се носи от община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор и на ФМЕИП.

Коментари

коментара