Областният управител Людмил Веселинов и зам.кметът Стефан Кръстев стартираха рекултивацията на депото в Перник

Община Перник проведе Официална церемония за откриване на обекта по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“, финансиран по проектна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, процедура № BG16M1OP002-2.010-0041 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, АДБФП № Д-34-64/02.07.2020 № от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0041-C01.

Символично лентата прерязаха зам.-кметът на Община Перник Стефан Кръстев и областният управител Людмил Веселинов.

Събитието се проведе на 22.12.2023г. на площадката на регионалното депо за неопасни битови отпадъци – гр. Перник.

С реализирането на проекта се осигури безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване. Избраният метод за рекултивиране на сметището на Община Перник е „in situ” и рекултивацията се извърши на един етап.

Стойността на проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“ е 12 579 930.62 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 10 692 941.03 лв., а националното е 1 886 989.59 лв.

Коментари

коментара