Откриват обект по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“

Община Перник организира Официална церемония за откриване на обекта по проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“, финансиран по проектна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци“, процедура № BG16M1OP002-2.010-0041 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, АДБФП № Д-34-64/02.07.2020 № от ИСУН BG16M1OP002-2.010-0041-C01.

Събитието ще се проведе на 22.12.2023г. от 11:00ч. на площадката на регионалното депо за неопасни битови отпадъци – гр. Перник.

Главната цел на проекта е предотвратяване и намаляване във възможно най-висока степен на риска за околната среда и човешкото здраве, чрез осигуряване на безопасно извеждане от експлоатация на съществуващото депо и неговото окончателно закриване. Избраният метод за рекултивиране на сметището на Община Перник е „in situ” и рекултивацията се извърши на един етап.

Стойността на проект „Рекултивация на депо за неопасни отпадъци на град Перник“ е 12 579 930.62 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 10 692 941.03 лв., а националното е 1 886 989.59 лв.

Коментари

коментара