Община СЛИВНИЦА и Община БРЕЗНИК успешно изпълниха общ проект

 

Община Сливница и Община Брезник успешно изпълниха проект за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група Сливница – Брезник и разработване на стратегия за ВОМР за територията на двете общини.

Община Сливница и Община Брезник успешно изпълниха проект за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група Сливница – Брезник и разработване на стратегия за ВОМР за територията на двете общини по Договор № РД 50-97/24.03.2023 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
От 24.март 2023г. в продължение на шест месеца бяха изпълнени дейности по информиране на местната общност, чрез провеждане на 5 информационни срещи, 4 обучения, 1 конференция, 2 обществени обсъждания с общо над 330 участника от общините Сливница и Брезник. Бяха публикувани 8 материала в местни и регионални печатни и електронни медии. Бяха разработени и разпространени на територията на двете общини 5000 флаера и два вида дипляни за проекта и разработената стратегия за ВОМР. Бяха осъществени едно проучване на потребностите на територията и един социално-икономически анализ, на база на които се индентифицираха заинтересованите лица, уязвимите групи, силните и слабите страни на територията и начините на въздействие. Беше разработена и чрез широко обществено обсъждане беше приета стратегия за Водено от общностите местно развитие. Беше създадена електронна страница на проекта, която прерасна в електронна страница на МИГ Сливница – Брезник. За нуждите на МИГ Сливница – Брезник беше закупена офис техника – лаптоп и мултифункционално устройство. На 31.08.2023г. беше проведено и учредително общо събрание, с което официално беше създадена Местна инициативна група Сливница – Брезник.

С изпълнението на проекта бяха постигнати и заложените цели:

• Подпомагане на процеса по създаване на Местна инициативна група Сливница – Брезник;
• Подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на МИГ Сливница – Брезник;
• Подпомагане на процеса за подготовка на стратегия за местно развитие, финансирана от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
• Насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегията за Водено от общностите местно развитие;
• Подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегията по повече от един фонд.

Резултатите от изпълнението на проекта са:

– Създадена МИГ Сливница – Брезник;
– Разработена и приета стратегия за Водено от общностите местно развитие, с която да се кандидатства за финансиране през новия програмен период.

Коментари

коментара