Отваря до минути: Мобилен събирателен пункт за опасни отпадъци в Квартал Изток

Мобилният събирателен пункт за опасни отпадъци е на територията на град Перник за шести път на 12.09.2023 г. от 13.30 до 16.30 часа в кв. Изток, ул. „Благой Гeбрев“ (пред кметство Изток).

омакинските отпадъци, които перничани ще могат да изхвърлят, са фармацевтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност), мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и живак съдържащи уреди и други.

Със сключването на договора с предмет на действие „Организиране на мобилни събирателни пунктове за приемане за последващо третиране на опасни битови отпадъци в две кампании“ Община Перник стана част от функциониращата от 2014 г. Национална система за разделно събиране и третиране на опасни отпадъци от домакинствата.

С предаването на опасните отпадъци в мобилния пункт ще се ограничи попадането им в общите битови отпадъци и замърсяването на околната среда.