Учреди се местна инициативна група Сливница-Брезник


На 31.08.2023г. от 16:00 часа в заседателна зала на Община Сливница в изпълнение на Административен договор № РД 50-97/24.03.2023г. по проектно предложение „Подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група Сливница – Брезник и разработване на стратегия за ВОМР за територията на двете общини“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. беше учредено сдружение юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Сливница – Брезник“ /МИГ Сливница – Брезник/. На събранието присъстваха кмета на община Сливница Васко Стоилков, зам. кметовете на община Брезник Иван Бъчваров и Мария Добревска, председателите на Общински съвети Сливница и Брезник – Милко Миланов и Иван Тинков, както и секретаря на община Брезник Иванна Апостолова – Венева.

Учредители на МИГ Сливница – Брезник бяха над 50 представители на публичния, стопанския и нестопанския сектори от общините Сливница и Брезник. Събранието прие Устав на Сдружението, Управителен съвет от 7 членове и Председател на УС. За
председател на УС единодушно беше избран кмета на община Сливница Васко Стоилков.
На събранието беше обсъдена и приета многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за територията на общините Сливница и Брезник.

Основната цел на стратегията е Превръщане на територията на МИГ Сливница – Брезник в желано място за работа, живот и отдих, с четири основни приоритета:
Приоритет I – Подобряване на условията за живот и на състоянието на околната среда.
Приоритет II – Подкрепа за развитие на икономиката и подобряване на благосъстоянието на населението.
Приоритет III – Подкрепа за насърчаване на заетостта и включването на пазара на труда. Подобряване на образователната структура.
Приоритет IV – Сътрудничество с местни общности и популяризиране на местната идентичност. Управление и обществена активност и транснационално и вътрешно териториално сътрудничество.

Общият бюджет на СВОМР на МИГ Сливница – Брезник за периода 2023-2027г. е над 7 000 000.00 лв., разпределен по приоритетите както следва:
– По Приоритет I – 30,69%;
– По Приоритет II – 32,54%;
– По Приоритет III – 9,17%;
– По Приоритет IV – 27,60%