Перничанин алармира: Фирма изхвърля ХИМИЧНИ ОТПАДЪЦИ в контейнер за смет в Перник

Перничанин подаде сигнал за опасни химични отпадъци, които отиват на пернишкото сметище. Жалбата на Благой Алексов, изпратена до ZaPernik.com, е адресирана до няколко институции, две медии и една политическа партия.

Става въпрос за фирма, упражняваща дейност в близост до дома на Благой. Там се намира и контейнера за битови отпадъци. Всяка седмица служители на фирмата изхвърлят в контейнера опасни химически отпадъци, които впоследствие сметопочистващата фирма събира с останалите боклуци и откарва на сметището в квартал Тева.

С цел да се избегне фатално отравяне на почвата и водата, както и други инциденти, Благой пише сигнал до отговорните институции за реакция. В жалбата си перничанинът е приложил и снимков материал.

Ето я и жалбата:

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОСВ
ДО
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РИОСВ
ДО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ РЗИ
ДО
ЗМБГ АД
ДО
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ НОВИНИ И АКТУАЛНИ ПРЕДАВАНИЯ
ДО
ZAPERNIK.COM
ДО
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА

СИГНАЛ
От
Благой Алексов

В качеството ми на собственик на недвижим имот находящ се в гр. Перник, ***** искам да подам жалба срещу фирма ОУШ********* ЕООД с ЕИК ***** намираща се на адрес в гр. Перник, ******.

Ежеседмично служителите на цитираната по горе фирма изхвърлят опасни химични отпадъци в контейнер поставен непосредствено пред входа на дружеството. След което минава камион на сметосъбирането на община Перник и те биват натоварвани в него. Сметосъбиращите камиони разтоварват събраните отпадъци на сметището в гр. Перник, кв. Тева, от където опасните отпадъци отиват в почвата и водите.

По закон такъв вид отпадъци трябва да бъдат съхранявани и предавани за рециклиране, оползотворяване или обезвреждане.

Опасните отпадъци трябва да бъдат пакетирани в дебели найлонови чували или в сертифицирани контейнери. Те трябва да бъдат извозвани със специализиран АДР камион с необходимото АДР оборудване. Рециклирането, оползотворяването и обезвреждането на опасните отпадъци са ключови за постигане на целите на човечеството за по – чист въздух и вода и като цяло за по – чиста планета.

Фирма ОУШ*******ЕООД пренебрегва законите на Р България, като изхвърля опасните химически отпадъци директно в контейнерите за битов отпадък с които си действия застрашава здравето на хората и опазването на околната среда.
Прилагам снимков материал.
Моля за вашето съдействие и вземане на необходимите законови мерки относно нарушенията на фирма ОУ******* ЕООД.

Дата: С уважение……………………..
Гр. Перник /Благой Алексов/