ПО ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: Създават местна инициативна група Сливница-Брезник

ПОКАНА
ЗА
УЧРЕДИТЕЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СЛИВНИЦА – БРЕЗНИК

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНИЯ, СТОПАНСКИЯ И НЕСТОПАНСКИЯ СЕКТОРИ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНИТЕ СЛИВНИЦА И БРЕЗНИК,

В изпълнение на Административен договор № РД 50-97/24.03.2023г. по проектно предложение „Подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група Сливница – Брезник и разработване на стратегия за ВОМР за територията на двете общини“, имаме удоволствието да Ви поканим за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група Сливница – Брезник.
Събитието ще се проведе на 31.08.2023 г. от 16:00 часа в заседателна зала на Община Сливница – ет.1, при следния дневен ред:
1. Учредяване на сдружение юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група Сливница – Брезник“;
2. Приемане на Устав на Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Брезник“;
3. Избор на членове на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Брезник“;
4. Избор на Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Брезник“;
5. Обсъждане и приемане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие /СВОМР/ за територията на общините Сливница и Брезник.

Всички желаещи е необходимо в срок до 30 август 2023 г., да попълнят заявление за участие в учредителното събрание и да го изпратят на имейл адрес [email protected] или на адреса на Община Сливница: гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, ет.3, стая 311.
Проектът на Устав на Сдружение „Местна инициативна група Сливница – Брезник“ и пакета от документи за учредяване и членство в Сдружението и работен вариант на СВОМР са качени на електронната страница на проекта https://mig-sb.org/ и официалните сайтове на общините Сливница и Брезник, както и на място в офиса на местното партньорство за учредяване на „Местна инициативна група Сливница – Брезник“, намиращ се в гр. Сливница, пл. „Съединение“ №1, ет.3, стая 311.

Васко Стоилков – кмет на Община Сливница
Иван Бъчваров – зам. кмет на Община Брезник и координатор на проекта.