Топлофикация Перник тръгна по пътя към зелена трансформация

Предприятието инвестира в когенератори, произвеждащи енергия от природен газ

Един от големите работодатели в Югозападния въглищен регион има намерение да изгради съоръжение за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, което използва за основен източник биогаз

Топлофикацията възнамерява да намали количеството въглища, използвайки и биомаса

Със зелените проекти ще се намалят въглеродните емисии и ще се окаже положително въздействие върху околната среда

Една голяма инвестиция в енергийния сектор в контекста на Европейския Зелен пакт за подобряване на въздействието върху околната среда ще бъде скоро реализирана в Перник. Производителят на топло и електроенергия „Топлофикация Перник“ извършва последните довършителни дейности, след които ще бъдат въведени в експлоатация три газови конегератора, благодарение на които ще се преустанови използването на твърди изкопаеми горива през лятото – една от амбициозните цели на Европа за намаляване на въглеродните емисии в енергетиката. Очаква се до няколко месеца да бъдат приведени в работен режим мощностите. С проектите, част от инвестиционната програма на топлофикационното дружество, ще се постигне цялостна модернизация на предприятието и реализиране по плавен и справедлив начин на енергийната трансформация на централата от Югозападния въглищен регион.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ инж. Чавдар Стойнев заяви, че всички инвестиции през последните години целят декарбонизация.

„В условията на поредица от кризи, ние продължихме да инвестираме в подобряването на въздействието върху околната среда и качеството на въздуха. Това е наш ангажимент, който сме поели и изпълняваме стриктно. Със зелените си проекти даваме ясен знак, че работим в посока устойчива и реална кръгова икономика.“ посочи инж. Стойнев.

Той заяви, че имат за цел да дадат пример как една въглищна топлоцентрала има възможност чрез инвестиции в нови технологии и алтернативни горива да се модернизира и да произвежда зелена енергия. По думите му с реализирането на екологичните инвестиции предприятието не само ще запази работните места, но и ще предостави възможност за реализация на младите хора, откривайки още много нови свободни позиции в дружеството.

„Взето е решение след въвеждането в работен режим на трите газови когенератора да инвестираме в още две нови мощности от същия вид и така ще намалим количествата въглища, които използваме през отоплителния сезон.“ заяви инж. Стойнев.

По думите му въвеждането на 5 нови мощности на природен газ ще доведе до разрешаване на проблемите, свързани с опазването на околната среда и ще предостави възможност да се намали количеството въглища, част от горивния микс на централата до сега. Той коментира, че по този начин „Топлофикация Перник“ ще бъде едно от първите дружества в България, които ще са в съответствие с европейските изисквания за екологична работа на топлоцентралите.

Освен това директорът на топлофикационното предприятие коментира и възможността да произвеждат енергия и от биогаз. Той заяви, че това е поредната стъпка в посока диверсификация на горивния микс чрез използване на горива, които не отделят никакви въглеродни емисии. Поредният проект на дружеството, имащ за цел осигуряване на по-зелено производство, е свързан със строителството на съоръжение за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, което използва за основен източник биогаза. Инж. Чавдар Стойнев коментира, че в момента проектът е на начален етап на проектиране и съгласуване с компетентните институции.

Изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ коментира, че имат интерес и към използването на биомаса за производството на енергия. По думите на инж. Стойнев реализацията на този проект да допринесе за чувствително намаляване на въглеродните емисии. Като причина той изтъкна фактът, че така оползотворяваната в цяла Европа биомаса представлява слама, черупки и други подобни отпадни продукти от селското стопанство. Той обясни, че биомасата се счита за един от най-добрите примери за неконвенционален източник на енергия. Инж. Стойнев уточни, че тя също така се приема и за подходяща алтернатива на твърдите изкопаеми горива при производството на електроенергия. Директорът на топлофикационното дружество заяви, че част от предимствата при използването на биогорива се явяват сравнително по-ниската цена, неголямата инвестиция и възможността полезно да се оползотворят на суровини, получени от дървесни отпадъци, отпадъци от селското стопанство, както и растения и дървета.

Инж. Чавдар Стойнев заяви, че ще продължават да работят в посока производство на зелена енергия от чисти горива и ще инвестират за реализиране на енергийната трансформация на „Топлофикация Перник“.