Прокуратурата провери регионалното депо за битови отпадъци в Перник

Напълно изградени са регионалното депо за неопасни отпадъци и завода за сепариране и компостиране на битови отпадъци в Перник, съобщи Окръжна прокуратура. Доставени са всички машини и са предадени за експлоатация.

Прокуратурата е проверила актуалното състояние по извършеното строителство и въвеждането в експлоатация на Регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник.

Депото е разположено на 140 дка върху терен, където се е помещавало най-старото сметище на Перник в местността „Чокладиновец“ в землището на с. Люлин. След предварително третиране и обезвреждане отпадъкът ще бъде силно минимизиран. Депото ще обслужва шестте общини на територията на Пернишка област със 170 населени места и 133 001 души население, които генерират 46 000 тона отпадъци годишно. 

Регионалната система за управление на отпадъци в Перник се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ Общият бюджет на проекта е 21 467 427, 26 лв. 

Източник: БТА