8-МИ ФЕВРУАРИ В ЗАЛА ПАНОРАМА: Обсъждат с перничани План за развитието на Перник

Община Перник е във финалния етап от процеса по разработване и съгласуване на План за интегрирано развитие на Община Перник (ПИРО) за периода до 2027 г.

Проектът на ПИРО е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и в съответствие с Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, съгласно които и в изпълнение на подхода „отдолу-нагоре“ при взимането на решения, предстои цялостно завършване и обсъждане на плана с гражданите.

В тази връзка и на основание чл.20, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, Кметът на Община Перник отправя покана към всички заинтересовани страни и жителите на общината, в т.ч. органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Община Перник за участие в обществено обсъждане за представяне разработения проект на План за интегрирано развитие на Община Перник. Събитието ще се проведе присъствено на 08.02.2023 г. от 10:00 часа в Зала „Панорама“ (адрес: гр. Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ №1).

Проектът на План за интегрирано развитие на Община Перник е публикуван на сайта на общината и е публично достъпен – https://pernik.bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-obshhina-pernik-piro-pernik/